1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1.1. Về kiến thức
a)    Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành Khoa học máy tính, cụ thể:
a1) Có kiến thức về thiết kế hệ thống thông tin; quản trị, thiết kế cơ sở dữ liệu; phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán; cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các ngôn ngữ và kỹ thuật lập trình; quản lý dự án phần mềm, các phương pháp xử lý dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, máy học, điều khiển kết nối vạn vật…
a2) Có kiến thức về thiết kế, tổ chức, xây dựng, bảo trì, bảo mật các hệ thống xử lý tính toán phức tạp, các phần mềm xử lý dữ liệu, các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trên máy tính và thiết bị di động;
a3) Có kiến thức về thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản trị, bảo trì và bảo mật các hệ thống mạng và Website; điều khiển kết nối vạn vật.
b)    Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
c)    Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
d)    Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động của ngành khoa học máy tính.
e)    Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của ngành Khoa học máy tính.
1.2. Về kỹ năng
b)    Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp của ngành Khoa học máy tính, cụ thể:
a1) Có khả năng khai thác các phần mềm ứng dụng và sử dụng các công nghệ hiện đại;
a2) Có khả năng thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, bảo trì, bảo mật thông tin, nâng cấp các phần mềm xử lý dữ liệu, các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trên máy tính và thiết bị di động; lập trình kết nối và điều khiển một số thiết bị điện tử; quản lý dự án phần mềm;
a3) Có khả năng thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, lắp đặt, bảo trì, bảo mật thông tin, nâng cấp các hệ thống mạng và website;
a4) Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành việc xây dựng, bảo trì các hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin quản lý trên máy tính và thiết bị di động, hệ thống mạng máy tính, Website theo quy trình hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành.
c)    Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
d)    Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
e)    Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
f)    Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
1.3. Về mức tự chủ và trách nhiệm
a)    Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
b)    Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
c)    Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
d)    Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề
Có kỹ năng nghề tương đương với trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2/5.
3. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 350, TOEFL 450, IELTS 4.0 điểm trở lên.
4. Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.
5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
5.1. Giảng dạy các môn chuyên môn liên quan đến khoa học máy tính tại các cơ sở đào tạo.
5.2. Chuyên viên thiết kế, phân tích, quản lý các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,... Tư vấn, đề xuất giải pháp, xây dựng, bảo trì các hệ thống thông tin;
5.3. Lập trình viên phát triển, gia công các phần mềm xử lý dữ liệu, các phần mềm hệ thống, các hệ thống xử lý tính toán phức tạp.
5.4. Thiết kế, xây dựng các dự án phần mềm, website, trang thông tin điện tử.
5.5. Thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng.
5.6. Quản trị, lắp đặt, cài đặt, bảo trì, nâng cấp phần mềm, hệ thống mạng, website, trang thông tin điện tử.
5.7. Kiểm thử phần mềm.
5.8. Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan, các trường đại học, học viện,…
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
6.1. Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
6.2. Có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.
7. Chuẩn đầu ra đến cấp độ 3
Có phụ lục kèm theo.

Phản hồi về bài viết “Chuẩn đầu ra đại học ngành Khoa học máy tính”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: