Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường;

2. Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng;

3. Xây dựng chế độ làm việc của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng; tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng;
4. Là thường trực các hội đồng: lương, thi đua - khen thưởng, tuyển dụng và các hội đồng khác theo quy định; nghiên cứu thực hiện các chính sách và đề xuất các giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

5. Quản lý hồ sơ nhân sự theo phân cấp của Bộ;

6. Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ;

7. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản đuợc giao theo quy định;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.