1. Chức năng

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ và công tác hành chính, tổng hợp.

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ Tổ chức cán bộ

 1. Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc của Trường.
 2. Nghiên cứu, đề xuất: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức; kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định.
 3. Thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.
 4. Xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, LĐHĐ hàng năm theo quy định.
 5. Đề xuất sắp xếp, điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.
 6. Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, các loại bảo hiểm và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức, LĐHĐ theo quy định.
 7. Đề xuất thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 8. Cán bộ quản lý phòng Tổ chức - Hành chính là ủy viên thường trực .hội đồng: Lương, thi đua - khen thưởng, tuyển dụng và các hội đồng khác theo quy định.

b) Nhiệm vụ Hành chính tổng hợp

 1. Xây dựng kế hoạch công tác năm, lịch công tác tuần; theo dõi tình hình và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị.
 2. Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động chung của Trường; ghi chép biên bản các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu, họp cán bộ chủ chốt, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết do Trường tổ chức.
 3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 4. Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các quy định và cải cách về thủ tục hành chính; kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày, tính pháp lý của các văn bản hành chính trước khi trình Ban Giám hiệu ký ban hành.
 5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu; sao, in các văn bản và tài liệu theo quy định; công tác tuyên truyền (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho báo chí), khánh tiết, lễ tân (quản lý phòng làm việc, phòng tiếp khách, phòng giao ban của Ban Giám hiệu và phòng họp 207-A3).
 6. Thực hiện các quy định về công tác bảo mật, giữ bí mật nội dung văn bản, tài liệu; sắp xếp, quản lý công văn, tài liệu, hồ sơ phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng.
 7. Thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; công tác bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự; xây dựng trường học an toàn.
 8. Thường trực ban biên tập website.
 9. Quản lý việc sử dụng ôtô của Trường.
 10.  Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt, bão, cứu nạn, cứu hộ và phòng chống cháy, nổ. Cán bộ quản lý phòng Tổ chức - Hành chính là ủy viên thường trực công tác phòng chống lụt, bão và phòng chống cháy, nổ.
 11. Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm văn phòng phẩm: phục vụ công tác của Ban Giám hiệu; dùng cho phô tô tài liệu, đóng quyển tài liệu và công tác đột xuất khác.
 12.  Trông giữ xe đạp, xe máy của CBVC, LĐHĐ và của khách đến làm việc. Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ trông giữ phương tiện cho người học.

c) Nhiệm vụ khác

 1. Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức - hành chính: báo cáo, quyết định, hướng dẫn, thông báo, kế hoạch,...
 2. Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; quản lý, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý.
 3. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.