Giới thiệu

Thông báo, tin tức

Sau thời gian làm việc, xem xét, đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Nhà trường, vào lúc 16g30 ngày 25 tháng 11 năm 2014 đã tổ chức công bố kết quả đánh giá chứng nhận.

Thanh tra

Đảm bảo chất lượng

Công tác ISO 9001:2015

Liên hệ