Ngày đăng :30/12/2013 1345 lượt xem

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
Tel: 0350.3.645194 - Fax: 0350.3.637994 - Email : Phonghcth.skn@moet.edu.vn
Website : http://www.nute.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc

Đơn vị

Điện thoại

Email

Ban giám hiệu
0350.3.649460 / 3640861
 
Phòng Đào tạo
 0350.3. 637804
Phòng Tổ chức cán bộ
 0350.3. 642891
Phòng Hành chính - Quản trị
 0350.3. 645194
Tổ bảo vệ
 0350.3. 648231
Phòng Kế toán - Tài chính
 0350.3. 637341
Phòng Thiết bị - Vật tư
 0350.3. 635265
Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
 0350.3. 647716
Phòng Công tác HSSV
 0350.3. 640862
Phòng Khảo thí và ĐBCL
 0350.3. 700023
Phòng Thanh tra
 0350.3.836777
Khoa Cơ khí
 0350.3. 636050
Khoa Điện - Điện tử
 0350.3. 636053
Khoa Công nghệ thông tin
 0350.3. 636058
Khoa Ngoại ngữ
 0350.8. 600834
Khoa Kinh tế
 0350.3. 700285
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
 0350.3. 636054
Khoa Khoa học cơ bản
 0350.3. 636051
Khoa Lý luận Chính trị
 0350.3. 636056
Bộ môn GDTC-QP
 0350.3. 647718
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
 0350.3. 647719
Trung tâm thực hành
 0350.3. 647719
Trung tâm TT-TV
 0350.8.600640
Trung tâm ĐTBDCMNVSP
 0350.3. 641143
Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên
 0350.3. 635266
Công đoàn Trường ĐHSPKTNĐ
 0350.3. 642891
Đoàn thanh niên CSHCM
 0350.3. 640862
Hội sinh viên
 0350.3. 640862
Ban quản lý dự án Trường
 0350.3. 637341
Dự án HTQT tại Trường
 0350.3. 647716
Dự án RCP – GIZ
 0350.3. 647716