Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội là trung tâm lớn đào tạo giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục cả nước và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng bằng phía Nam sông Hồng.