"Sứ mạng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật, ngoại ngữ và kinh tế trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng chất lượng cao; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học kinh tế - quản lý và khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là vùng Đồng bằng phía Nam Sông Hồng".

(Ban hành theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?