TS Đặng Quyết Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Hiệu trưởng: TS. Đặng Quyết Thắng


Tel: (84) 0228.3.616688

 

 

Ảnh 4x6

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thế Mạnh

 

Tel: (84) 0228.3.642891

 
 
 

TS Trần Xuân Thảnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Xuân Thảnh