Ảnh 4x6

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thế Mạnh

Phụ trách Trường


Tel: (84) 0228.3.642891

 

 
 

TS Đặng Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Quyết Thắng


Tel: (84) 0228.3.616688