Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh các trình độ; công tác quản lý quá trình đào tạo hệ chính quy.

Nhiệm vụ:

1) Nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo hàng năm;

2) Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo các trình độ; biên soạn chương trình chi tiết học phần, modul.

3) Chủ trì việc mở mã ngành, nghề đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và cao đẳng nghề.

4)  Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập bao gồm: kế hoạch giảng dạy học tập học kỳ, năm học, khoá học, thi học kỳ, học lại, thi lại, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng;

5) Làm ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp, hội đồng xét tốt nghiệp của Trường; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo quy chế hiện hành;

6) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh;

7) Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo;

8) Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định về: chế độ công tác giảng viên, giáo viên; các quy định và hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc Trường thực hiện công tác giáo vụ khoa;

9) Chuẩn bị tài liệu xét duyệt học tiếp, cảnh báo học tập, thôi học; điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp và nghỉ học được bảo lưu kết quả học tập, tiếp nhận vào học;

10) Quản lý hồ sơ, bài thi tuyển sinh và kết quả tuyển sinh, kết quả học tập của sinh viên theo quy định;

11) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hội giảng, thi SV giỏi các cấp;

12) Mua phôi, in, cấp phát và quản lý các loại văn bằng; chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh theo quy định;

13) Soạn thảo các văn bản về công tác đào tạo;

14) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

15) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao