mirtazapine 15mg tablets side effects

mirtazapine 15mg

1. Chức năng

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo.

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo

     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh; nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành và trình độ đào tạo.

     Xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo.

     Xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn, quản lý chương trình đào tạo; chương trình chi tiết học phần, môn học, mô-đun.

     Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch: giảng dạy, học tập cho các học kỳ, năm học; thời khoá biểu; kế hoạch thi học kỳ, thi lại..., thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận; kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ; kế hoạch xét tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng.

     Phối hợp với các khoa để xây dựng, bổ sung, sử dụng và quản lý ngân hàng đề thi; tổ chức coi thi, chấm thi, lên điểm bài thi, tính điểm tổng kết học phần, môn học, mô-đun; quản lý hồ sơ về đề thi, chấm thi, bài thi: thi tốt nghiệp, kết thúc học phần, môn học, mô-đun (bao gồm cả kỳ thi phụ).

     Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ, dữ liệu xét: học tiếp, cảnh báo học tập, thôi học; nghỉ học được bảo lưu kết quả học tập, tiếp nhận vào học, điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp theo quy chế đào tạo.

     Tổ chức cho sinh viên đi học tập giáo dục quốc phòng - an ninh.

     Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thi sinh viên giỏi cấp trường trở lên.

     Cán bộ quản lý phòng Đào tạo là ủy viên thường trực hội đồng: tuyển sinh, ra đề thi, chấm thi, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy và vừa làm vừa học.

     Tổ chức xây dựng và thực hiện các văn bản về: Quy chế tuyển sinh; quy chế đào tạo; quy định về thi, kiểm tra học phần, môn học, mô-đun, tốt nghiệp; quy định chế độ công tác của giảng viên.

     Quản lý hồ sơ, bài thi, kết quả tuyển sinh và đào tạo theo quy định; quản lý dữ liệu máy tính về kết quả học tập của người học.

     Mua phôi, in, cấp phát và quản lý các loại văn bằng theo quy định. In các loại chứng chỉ: tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng thực hành nghề, kỹ năng mềm.

     Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm.  

b) Nhiệm vụ khác

     Soạn thảo các văn bản khác về công tác tuyển sinh và đào tạo: báo cáo, quyết định, hướng dẫn, thông báo, kế hoạch,...

     Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; quản lý, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý.

     Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.