1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục sinh viên, học viên, lưu học sinh (sau đây gọi chung là sinh viên); tiếp công dân; công tác y tế học đường; công tác thư viện.

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ quản lý, giáo dục sinh viên

1) Thu nhận và quản lý hồ sơ trúng tuyển, nhập học của sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên theoi quy định.

2) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức, thực hiện tuần sinh hoạt công dân.

3) Tổ chức điều hành hoạt động của đội tự quản sinh viên.

4) Quản lý quá trình rèn luyện và học tập của sinh viên; quản lý dữ liệu máy tính về kết quả rèn luyện của sinh viên

5) Quản lý, khai thác, sử dụng ký túc xá phục vụ sinh viên ở nội trú đảm bảo an toàn, nền nếp học tập, sinh hoạt theo quy định.

6) Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục di chuyển, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho sinh viên.

7) Phối hợp với các Khoa điều động sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài Trường, lao động nghĩa vụ xây dựng Trường (nếu có).

8) Quản lý công tác, cố vấn học tập, cán bộ quản lý các lớp sinh viên; phối hợp với Khoa, cố vấn học tập, cán bộ quản lý các lớp sinh viên và gia đình thực hiện tốt công tác giáo dục và xử lý vi phạm của sinh viên.

9) Cán bộ quản lý phòng Công tác sinh viên là ủy viên thường trực hội đồng khen thưởng, kỷ luật SV; xét duyệt miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho sinh viên. Giải quyết  việc nghỉ học đột xuất theo quy định của Trường; đề xuất việc giải quyết thôi học, xóa tên sinh viên. Thường trực tiếp công dân theo quy định.

b) Nhiệm vụ quản lý thư viện

1) Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin - thư viện phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

 2) Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, giáo trình và tập bài giảng nội bộ, các tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

3) Xây dựng kế hoạch mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

 4) Xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý sách, tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống tra cứu, truy nhập và tìm kiếm thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện;

 5) Tổ chức bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu; thanh lọc khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

 6) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn độc giả khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin;

 7) Đề xuất bổ sung, đầu tư mới các trang thiết bị phục vụ công tác thư viện theo quy định;

 8) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; 

c) Nhiệm vụ Y tế

1)  Thực hiện công tác y tế trường học và vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch, bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

2)  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, theo dõi, quản lý, khám sức khỏe  định kỳ cho CBVC, LĐHĐ và sinh viên của Trường.

3) Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện quy định về tham gia Bảo hiểm y tế của sinh viên

d) Nhiệm vụ khác

1) Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác sinh viên, y tế, thư viện: báo cáo, quyết định, hướng dẫn, thông báo, kế hoạch...

2) Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; quản lý, phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý.

3) Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định.

4) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.