Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sư phạm

Nhiệm vụ

1) Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và sư phạm của tập thể, cá nhân ở các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp;

2) Đề xuất việc xây dựng, chỉnh sửa chương trình bồi dưỡng CM, NV. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sư phạm đáp ứng nhu cầu người học; tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề ngắn hạn theo quy định;

3) Quản lý hồ sơ, kết quả học tập của học viên và cấp phát các chứng chỉ theo quy định;

4) Soạn thảo các văn bản về công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

5) Tổ chức cấp phát các loại chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sư phạm theo quy định;

6) Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và nhân viên của Trung tâm;

7) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

8) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804