buy abortion pill

ru 486 abortion pill buy online motoblog.benndorf.de

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, kế toán, thống kê và hạch toán trong nhà trường theo quy định của Nhà nước

Nhiệm vụ:

1) Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 3 theo quy định, bao gồm:

1) Thực hiện công tác kế toán, tài chính theo quy định của Nhà nước;

1) Làm ủy viên thường trực hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản;

1) Nghiên cứu, thực hiện, phổ biến và hướng dẫn thi hành các quy định về tài chính, tài sản của Nhà nước;

1) Bảo quản, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định;

1) Chi trả tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ khác đối với cán bộ, viên chức, LĐHĐ; các khoản chi đối với SV;

1) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính cho các hoạt động của Trường;

1) Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí và thủ tục thanh toán theo các quy định về tài chính kế toán;

1) Tổ chức việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền;

1) Tổ chức việc xây dựng mức thu, chi và tổ chức thu, chi các khoản phí theo quy định; hướng dẫn cán bộ, viên chức, LĐHĐ nộp thuế thu nhập cá nhân;

1) Giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình kiến trúc.

1) Soạn thảo các văn bản về công tác tài chính, kế toán;

1) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

1) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.