Trong quá trình tổ chức đào tạo, Trường luôn xác định việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhiệm vụ trước mắt, hàng đầu. Việc phát triển quy mô được chú trọng đến tính hợp lý, ổn định, tính cân đối giữa các trình độ và loại hình đào tạo, ... để phù hợp với các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ cũng như các yếu tố đảm bảo chất lượng khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả, năng lực của Trường.

Tính đến 01/12/2014, nhà trư­ờng có 297 cán bộ viên chức, trong đó: 220 giảng viên và giảng viên kiêm giảng, 77 cán bộ quản lý và phục vụ. Trong số 220 cán bộ giảng dạy có 14 tiến sĩ (chiếm 6,3%), 181 thạc sĩ (chiếm 82,3%), số còn lại 25 ng­ười có trình độ đại học (chiếm 11,4%).
Danh sách giảng viên cơ hữu
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?