Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thiết bị, vật tư.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động thường xuyên của Trường;

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về thiết bị, vật tư;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về mua sắm, quản lý thiết bị và vật tư, quy định về bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị;

4. Lập kế hoạch và giám sát việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp TBA, hệ thống điện ngoại tuyến, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành; quản lý và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thiết bị máy văn phòng, thiết bị CNTT, hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa không khí;

5. Quản lý kho thiết bị, vật tư theo quy định;

6. Làm ủy viên thường trực trong các ban quản lý dự án đầu tư thiết bị, vật tư;

7. Dự thảo các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư, sản xuất và dịch vụ kỹ thuật; tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký kết;

8. Soạn thảo các văn bản về công tác thiết bị, vật tư;

9. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài sản được giao theo quy định;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.