Chức năng

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về:

1. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị, vật tư phục vụ các hoạt động dạy học thực hành, thí nghiệm, mô đun; dịch vụ công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo ngắn hạn và nghiên cứu khoa học.

2. Công tác đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia cho người lao động.

3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng của Nhà trường.

4. Tổ chức huấn luyện, cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhiệm vụ

 1. Quản lý các phòng thực hành, thí nghiệm:
 1. Chuẩn bị các phòng dạy học thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
 2. Quản lý thiết bị, vật tư, dụng cụ tại các phòng thực hành, thí nghiệm.
 3. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ tại các phòng thực hành, thí nghiệm.
 4. Lập kế hoạch sửa chữa các thiết bị thực hành, thí nghiệm.
 5. Phối hợp với các khoa có các ngành, nghề đào tạo trong việc đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ có liên quan đến dạy học thực hành, mô đun và dịch vụ công nghệ.
 6. Quản lý, tổ chức sử dụng các sản phẩm đề tài khoa học công nghệ
 1. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công nghệ và đào tạo.
 1. Đề xuất chương trình và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thuộc các ngành/nghề Nhà trường được phép tổ chức đào tạo;
 2. Tổ chức hoạt động dịch vụ công nghệ và chuyển giao công nghệ.
 1. Tham gia quản lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thực hành, mô đun:
 1. Tham gia xây dựng biểu đồ kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
 2. Tham gia quản lý giờ thực hành, thí nghiệm, mô đun.
 3. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học thực hành, thí nghiệm, mô đun.
 1. Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, giảng viên và sinh viên theo kế hoạch chung của Nhà Trường.
 2. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia:
 1. Lập kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia theo nhu cầu của người lao động gửi Tổng cục Dạy nghề
 2. Lập kế hoạch đánh giá kỹ năng nghề đối với các nghề được Tổng cục Dạy nghề cho phép;
 3. Tuyên truyền, thông tin tới các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và người lao động về kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia;
 4. Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia theo quy định;
 5. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tổ chức thực hiện đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia theo quy định;
 6. Cấp phát chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia (do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp).
 1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng theo quy định của Nhà trường.
 2. Tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 3. Tổ chức phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo kế hoạch chung của Nhà trường.
 4. Quản lý tài sản do Trung tâm quản lý theo qui định.
 5. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trực thuộc Trung tâm theo qui định.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.