Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động dạy học thực hành, dịch vụ công nghệ, đào tạo và nghiên cứu khoa học; công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Nhiệm vụ

 1. Quản lý các phòng thực hành, thí nghiệm (không bao gồm các phòng thí nghiệm do khoa chuyên môn quản lý):
 1. Chuẩn bị các phòng dạy học thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
 2. Quản lý thiết bị, vật tư, dụng cụ tại các phòng thực hành, thí nghiệm.
 3. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ tại các phòng thực hành, thí nghiệm.
 4. Quản lý tổ chức thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, các trang thiết bị phòng thực hành, thí nghiệm, các phòng làm việc của Trung tâm Thực hành; báo cáo sử dụng vật tư, trang thiết bị; Xây dựng kế hoạch nâng câp trang thiết bị, dụng cụ đơn vị được giao quản lý sử dụng định kỳ hàng năm.
 5. Phối hợp với các khoa có các ngành, nghề đào tạo trong việc đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ có liên quan đến dạy học thực hành, mô đun và dịch vụ công nghệ.
 1. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công nghệ và đào tạo. Đề xuất việc xin mở các chương trình bồi dưỡng có liên quan đến dịch vụ công nghệ và đào tạo kỹ năng thực hành
 2. Tham gia quản lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thực hành, mô đun:
 1. Lập kế hoạch chuẩn bị giảng dạy thực hành và mô đun theo biểu đồ kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường:
 2. Quản lý giờ lên lớp thực hành và mô đun của giảng viên, giáo viên và giờ học của sinh viên:
 3. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học thực hành, mô đun.
 1. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo kế hoạch chung của Nhà Trường.
 2. Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và nhân viên của Trung tâm:
 3. Tổ chức các nhiệm vụ của Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia và an toàn vệ sinh lao động:
 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng:
 2. Tuyên truyền, thông tin tới các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và người lao động về kế hoạch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;
 3. Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người dự thi theo quy định; thu và nộp kinh phí dự thi, bồi dưỡng kỹ năng nghề về Phòng Kế toán – Tài chính;
 4. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu cần thiết theo yêu cầu của đề thi cho mỗi kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;
 5. Thực hiện cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hoạt động đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho người dự thi có nhu cầu;
 6. Cấp phát, quản lý chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định;
 7. Dự thảo các văn bản liên quan đến đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;
 1. Tổ chức thực hiện các kỳ đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra của Nhà trường.
 2. Lập kế hoạch đào tạo bồi dương, quản lý phân công công tác, đánh giá cán bộ viên chức và nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý;
 3.  Quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, nguyên tắc và có hiệu quả theo quy định.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804