buy abortion pill online usa

abortion pill online usa

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 187/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký sáng kiến cấp Tỉnh năm 2016

Căn cứ Công văn số 552/SKHCN-QLCHN ngày 18/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Nam Định về việc thông báo kế hoạch xét duyệt sáng kiến tỉnh Nam Định năm 2016, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Phổ biến nội dung Công văn đến tất cả các cá nhân của đơn vị (tải Công văn theo địa chỉ www.nute.edu.vn ® Văn bản ® Khoa học và Hợp tác quốc tế ® Hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp Tỉnh năm 2016).
  2. Triển khai xét, công nhận sáng kiến - cải tiến cấp Trường theo quy định; Tập hợp Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đăng ký sáng kiến, Báo cáo sáng kiến (kèm theo hình ảnh, sản phẩm hoặc mô hình liên quan nếu có) theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định) của các cá nhân trong đơn vị, gửi Hồ sơ về Phòng KH & HTQT  (đ/c Trần Việt Đức) trước ngày 01/11/2016.
  3. Phòng KH&HTQT tổng hợp, trình Thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường xét chọn Hồ sơ, gửi Sở KH&CN Tỉnh Nam Định trước ngày 01/12/2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tập thể, cá nhân liên hệ với Phòng KH&HTQT (đ/c Trần Việt Đức) để được hướng dẫn.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung Thông báo này. /.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

 

                                

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc đăng ký sáng kiến cấp Tỉnh năm 2016”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: