• CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NVSP (03/04/2019)
    Tr­ường ĐHSPKT Nam Định mở các khoá bồi d­ưỡng để cấp chứng chỉ NVSP nhằm nâng cao năng lực sư­ phạm cho cán bộ giảng dạy ở các cơ sở giáo dục trong toàn quốc.