• CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NVSP (10/04/2018)
    Tr­ường ĐHSPKT Nam Định mở các khoá bồi d­ưỡng để cấp chứng chỉ NVSP nhằm nâng cao năng lực sư­ phạm cho cán bộ giảng dạy ở các cơ sở giáo dục trong toàn quốc.
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?