Ngày đăng :25/08/2016 1280 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/KH-ĐHSPKTNĐ

Nam Định, ngày 23 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”

 đầu khóa học, năm học 2016 - 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của sinh viên (SV) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - SV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác SV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

- Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa học phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; Có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

II. NỘI DUNG

- Chuyên đề 1: Giới thiệu truyền thống và định hướng phát triển đến năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. Quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy Nhà trường về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Công tác phát triển đảng viên trong SV (Tiêu chuẩn, quy trình xét kết nạp đảng viên...).

- Chuyên đề 2: Quán triệt, phổ biến chuẩn đầu ra các trình độ đào tạo, vị trí việc làm sau tốt nghiệp; quán triệt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 và định hướng cho SV xây dựng kế hoạch học tập, NCKH trong năm học, khóa học.

- Chuyên đề 3: Tuyên truyền, phổ biến những điểm cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; nội dung liên quan đến người học được đề cập tại Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật bảo hiểm y tế; nội dung về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong trường học và văn bản quy định về trật tự ATGT.

- Chuyên đề 4: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho sinh viên.

- Chuyên đề 5: Quán triệt các các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT, ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và Công văn số 2623/BGDĐT-CTHSSV, ngày 06/6/2016 về việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Quyết định 1501/QĐ-TTg trong năm học 2016-2017.

- Chuyên đề 6: Phổ biến, quán triệt: Chương trình đào tạo của khóa học, kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017; Quy chế đào tạo; giới thiệu sử dụng phần mềm quản lý học tập (đăng ký học và xem thời khóa biểu học tập...).

- Chuyên đề 7: Phổ biến, quán triệt: Quy định về trật tự nội vụ trường Đại học SPKT Nam Định. Thực hiện cam kết “Ba an toàn” về an ninh trật tự trong SV. Công tác khám sức khỏe đầu khóa học, đầu năm học; ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với SV. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong trường học.

- Chuyên đề 8: Phổ biến, quán triệt: Quy chế, Quy định công tác HSSV; quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của SV; Quy định thực hiện chế độ chính sách đối với SV; thủ tục, thẩm quyền giải quyết cho SV được nghỉ học, thôi học; chương trình vay vốn đi học; quy định về thủ tục đăng ký tạm trú đối với SV.

- Chuyên đề 9: Phổ biến, quán triệt: Quy định thi kết thúc học phần, môn học; Công tác trả lời phiếu lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên, giảng viên và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong Trường.

- Chuyên đề 10: Chương trình công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và phong trào “Sinh viên tình nguyện” trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm học 2016 - 2017.

- Chuyên đề 11: Sinh viên với công tác bảo vệ An ninh trật tự trường học trong tình hình mới.  

- Sinh hoạt lớp và viết thu hoạch nội dung học tập tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa học.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Thời gian dự kiến

- Đợt 1: Từ 29/8/2016 đến 01/9/2016 (cho SV nhập học đợt 1).

- Đợt 2: Từ 12/9/2016 đến 17/9/2016 (cho SV nhập học đợt 2).

- Đợt 3: Từ 03/10/2016 đến 08/10/2016 (cho SV nhập học đợt 3).

- Đợt 4: Từ 05/11/2016 đến 15/11/2016 (cho SV nhập học các đợt còn lại).

2. Địa điểm

- Hội trường A6 - 202, A6-302 (học các chuyên đề).

- Nhà A1, A2 (sinh hoạt lớp).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác HSSV

- Chủ trì triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2016-2017.

- Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung chuyên đề 8.

- Cử nhân viên quản lý lớp học.

- Phối hợp với Phòng HC-QT bổ sung ghế tại Hội trường.

- Mời báo cáo viên thực hiện Chuyên đề 1, 2, 11.

- Soạn thảo Thông báo lịch học tập “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”.

- Chuẩn bị nội dung Bản cam kết đầu khóa học cấp cho CVHT, GVCN.

- Phối hợp với các khoa chuyên ngành chỉ đạo Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Các khoa quản lý ngành đào tạo

Phối hợp với phòng Công tác HSSV chỉ đạo Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm thực hiện:

          - Chuẩn bị nội dung để sinh hoạt lớp;

          - Tổ chức sinh hoạt lớp theo lịch với nội dung:

+ Phổ biến nội dung và tổ chức cho SV trong lớp ký cam kết thực hiện “Ba an toàn” về an ninh trật tự, an toàn trường học; về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; về không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

+ Cử cán bộ lớp lâm thời; thống nhất phương pháp làm việc và tư vấn hỗ trợ sinh viên;

+ Quán triệt sinh viên viết Bài thu hoạch, tập hợp bài thu hoạch và gửi về Phòng CT HSSV chậm nhất là 7 ngày sau ngày sinh hoạt lớp theo lịch.

3. Phòng Đào tạo

Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 6.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 4.

5. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 9.

6. Khoa Lý luận chính trị

Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung các Chuyên đề 3,5.

7. Phòng Hành chính - Quản trị

- Chuẩn bị và đề xuất giảng viên thực hiện nội dung Chuyên đề 7.

- Chuẩn bị: Hội trường A6-202, A6-302 (thiết bị âm thanh, máy chiếu, quạt cây để bục giáo viên, mở cửa Hội trường theo lịch); Các phòng học lý thuyết nhà A1, A2 theo Lịch; Nước uống (02 thùng Lavie 350ml, 08 bình nước lọc 20 lít); Phối hợp chuẩn bị bàn ghế kê bổ sung tại Hội trường.

- Trang trí Maket:

8. Phòng Thiết bị - Vật tư

Chuẩn bị và chạy máy phát điện (nếu mất điện lưới).

9. Ban Chấp hành Đoàn TN và Hội sinh viên trường

- Chuẩn bị và phổ biến nội dung Chuyên đề 10.

- Lập danh sách chọn cử 08 SVTN/01 buổi để phục vụ tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” (theo sự phân công của phòng Công tác HSSV).

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị, đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì Trưởng đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Giám hiệu (qua phòng Công tác HSSV) để xem xét quyết định.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu khóa học, năm học 2016 - 2017"”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?