Kế hoạch về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về "Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về "Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: