STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Thế  Vinh Chủ tịch
2 Trần Quang  Huy Phó Chủ tịch; UV BTK- Trưởng Ban kiểm tra
3 Lê Thị Thu  Trang Phó Chủ tịch
4 Bùi Thị Thu  Hường UV BTK
5 Trần Thanh  Tùng UV BKT
6 Phạm Thế  Anh UV BCH
7 Phạm Hà Mi UV BCH
8 Nguyễn Kim  Thúy UV BCH
9 Nguyễn Thị Huyền My UV BCH
10 Nguyễn Thị Thảo UV BCH
11 Hà Bảo Linh UV BCH
12 Đồng Minh Đức UV BCH
13 Bùi Trọng  Thức UV BCH
14 Phùng Gia Quân UV BCH
15 Phạm Văn Đại UV BCH