Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ thông tin đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: