Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể lớp sinh viên trong năm học 2018-2019