Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019