sinemet

sinemet ingestruckjorgensen.dk

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Số: 273/TB-HĐTSĐTTĐThS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
c

 

Nam Định, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

 

Ngày 29/11/2017, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017, cụ thể như sau:

I. XÉT TRÚNG TUYỂN:

1. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có).

2. Điểm trúng tuyển: 12,75 điểm (gồm tổng điểm môn Toán cao cấp, môn Công nghệ chế tạo máy và điểm ưu tiên).

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (đăng tải trên website Nhà trường)

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228) 3630858; Fax: (0228) 3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TSĐTTĐThS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm