BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Số: 280/TB-HĐTSĐTTĐThS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
c

 

 

Nam Định, ngày 07 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH
 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2, NĂM 2018

Ngày 06/11/2018, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2018, cụ thể như sau:

I. XÉT TRÚNG TUYỂN

1. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có).

2. Điểm trúng tuyển: 13,5 điểm (gồm tổng điểm môn Toán cao cấp và môn Công nghệ chế tạo máy).

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (đăng tải trên website: http//www.nute.edu.vn)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

- Thời gian nhập học: Từ 07h30 đến 09h00 ngày 17/11/2018.

- Địa điểm nhập học: Phòng 202 nhà A6, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

            Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp:

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (bản chính và bản sao).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch học viên 02 bản (theo mẫu đính kèm).

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản sao).

- Quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Học phí học kỳ I (tạm thu 16 tín chỉ x 420.000 đ/tín chỉ): 6.720.000 đ.

Ghi chú: Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ (các bản sao phải có chứng thực, bản chính dùng để đối chiếu), trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học. Nhà trường không giải quyết nhập học khi không đủ hồ sơ nhập học như trong giấy báo.

V. THỜI GIAN HỌC TẬP: Ngày 17/11/2018.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228) 3630858; Fax: (0228) 3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Đặng Quyết Thắng

Tệp đính kèm TB 280.pdf