Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2018 [301]

Ngày 06/11/2018, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2018, cụ thể như sau:

Thạc sĩ

Đại học

Đại học liên thông

Đại học vừa làm vừa học

Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2016, Nhà trường thông báo tuyển sinh cao đẳng nghề như sau:

Ngắn hạn

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?