IV. Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành

1. Đ/c Trần Xuân Thảnh, Chủ tịch

- Phụ trách chung;

- Phụ trách: công tác tổ chức; công tác tài chính; công tác thi đua khen thưởng.

- Ký các văn bản: về công tác tổ chức; công tác tài chính; các chương trình công tác, các báo cáo tổng kết công tác quý, năm; văn nghệ, thể thao và các văn bản khác theo quy định.

- Phụ trách CĐBP: Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng; phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra & Đảm bảo chất lượng để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

2. Đ/c Lê Quỳnh Lan, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Phụ trách: công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra; phong trào an ninh, trật tự, quốc phòng.

- Ký các văn bản: về công tác kiểm tra; công tác tuyên giáo; công tác nữ công và các văn bản khác khi được ủy quyền;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP: Khoa Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục đại cương; phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Lý luận chính trị, Khoa Khoa Giáo dục đại cương để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên BTV

- Phụ trách công tác văn phòng Công đoàn;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Thực hành; phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Thực hành để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

4. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách: phong trào văn nghệ, thể thao; chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ;

- Phụ trách CĐBP: Khoa Sư phạm kỹ thuật, Khoa Kinh tế; phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Sư phạm kỹ thuật, Khoa Kinh tế để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

5. Đ/c Nguyễn Thúy Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Nữ công

- Phụ trách công tác Nữ công;

- Phụ trách chương trình thăm quan, du lịch;

- Phụ trách CĐBP Khoa Điện - Điện tử; phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Điện - Điện tử để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

6. Đ/c Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách công tác Kế toán Công đoàn;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Quản trị - Thiết bị; phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Kế toán tài chính, Quản trị - Thiết bị để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

7. Đ/c Vũ Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách: công tác Thủ quỹ công đoàn; chương trình chăm lo và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng; phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

8. Đ/c Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách: phong trào nghiên cứu khoa học; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các chương trình bảo vệ môi trường; tham gia Câu lạc bộ An toàn lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định.

- Phụ trách CĐBP: Khoa Cơ khí, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Cơ khí, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

9. Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách: phong trào sáng cải tiến kỹ thuật; phong trào thi đua dạy tốt - học tốt;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP Khoa Công nghệ thông tin. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP  Khoa Công nghệ thông tin để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.