1. Hội đồng Khoa học Khoa Công nghệ thông tin

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Phạm Hùng Phú

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Chủ tịch

2

ThS. Trần Đình Tùng

Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

Phó trưởng Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính

Thư ký

4

TS. Đặng Quyết Thắng

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó trưởng Bộ môn Khoa học máy tính

Uỷ viên

6

ThS. Nguyễn Thế Vinh

Phó Trưởng bộ môn HTTT&CNPM

Uỷ viên

7

ThS. Đoàn Tuấn Nam

Trưởng phòng KH&HTQT

Uỷ viên

2. Hội đồng Khoa học Khoa Cơ khí

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

TS. Vũ Văn Ba

Phó trưởng Khoa Cơ khí

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Trọng Điền

Phó trưởng Khoa Cơ khí

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Trung Kiên (B)

Giảng viên khoa Cơ khí

Thư ký

4

ThS. Trần Quang Huy

Phó Trưởng bộ môn CKCTM

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Mạnh Chất

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Uỷ viên

6

TS. Trần Xuân Thảnh

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Uỷ viên

7

ThS. Nguyễn Trung Kiên (A)

Phó Trưởng bộ môn CKĐL

Uỷ viên

3. Hội đồng Khoa học Khoa Điện - Điện tử

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Hoàng Thị Phương

Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Chủ tịch

2

ThS. Phạm Xuân Bách

Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật điều khiển

Thư ký

4

ThS. Phạm Văn Chính

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điều khiển

Uỷ viên

5

ThS. Trần Thị Kim Dung

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Uỷ viên

6

ThS. Trần Hiếu

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Uỷ viên

7

ThS. Hoàng Mai Hồng

Giảng viên khoa Điện - Điện tử

Uỷ viên

4. Hội đồng Khoa học Khoa Ngoại ngữ

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch

2

ThS. Ngô Thị Thanh

Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ

Phó chủ tịch

3

ThS. Phạm Thanh Bình

Phó trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thư ký

4

ThS. Trần Thị Thu Hương

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên

5

ThS. Trần Hồng Vân

Giảng viên phòng KH&HTQT

Uỷ viên

5. Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Bùi Hồng Đăng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch

2

ThS. Phạm Thị Lê Hoa

Phó trưởng Khoa Kinh tế

Phó chủ tịch

3

ThS. Bùi Quốc Việt

Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

Thư ký

4

ThS. Lê Thị Hồng Tâm

Phó trưởng Bộ môn Kế toán tài chính

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Phó Trưởng bộ môn KTTC

Uỷ viên

6

TS. Đặng Huy Việt

Giáo viên Khoa Kinh tế

Uỷ viên

7

ThS. Đỗ Thùy Linh

Giáo viên Khoa Kinh tế

Uỷ viên

6. Hội đồng Khoa học Khoa Sư phạm kỹ thuật

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

TS. Nguyễn Trường Giang

Phó trưởng Khoa Sư phạm kỹ thuật

Chủ tịch

2

ThS. Trần Văn Anh

Phó trưởng Khoa Sư phạm kỹ thuật

Phó chủ tịch

3

TS. Trần Thị Thu Hằng

Phó Trưởng bộ môn Tâm lý học

Thư ký

4

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

Trưởng bộ môn Kỹ năng sư phạm

Uỷ viên

5

ThS. Hà Mạnh Hợp

Trưởng bộ môn Giáo dục học

Uỷ viên

7. Hội đồng Khoa học Khoa Khoa học cơ bản

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh


1

ThS. Nguyễn Mạnh Tường

Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

Chủ tịch

2

ThS. Phạm Thị Chi

Trưởng Bộ môn Toán

Phó chủ tịch

3

ThS. Phạm Văn Thới

Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản

Thư ký

4

ThS. Nguyễn Đình Thi

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Uỷ viên

5

ThS. Trịnh Thế Anh

Phó trưởng Bộ môn Khoa học tự nhiên

Uỷ viên

8. Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận chính trị

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Lê Quỳnh Lan

Trưởng Khoa Lý luận chính trị

Chủ tịch

2

ThS. Vũ Thị Phương Dung

Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị

Phó chủ tịch

3

ThS. Trần Thị Ngọc

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị

Thư ký

4

ThS. Mai Văn Thao

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Thành Nam

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị

Uỷ viên

9. Hội đồng Khoa học Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Phó Trưởng bộ môn GDTC-QP

Chủ tịch

2

ThS. Trần Văn Đồng

Phó Trưởng bộ môn GDTC-QP

Phó chủ tịch

3

ThS. Lưu Văn Vương

Giảng viên bộ môn GDTC-QP

Thư ký

4

CN. Đinh Công Quý

Giảng viên bộ môn GDTC-QP

Uỷ viên

5

ThS. Ngô Nhật Thành

Nhân viên phòng Công tác HSSV

Uỷ viên

Danh6 sách này có 09 Hội đồng Khoa học Khoa, Bộ môn trực thuộc. /.