Đảng bộ
    Đảng Ủy
    Các Chi bộ
   Ban Giám hiệu
   Hội đồng Khoa học và Đào tạo
    Hội đồng khoa học trường
    Các hội đồng khoa học khoa
    Cac hội đồng nhóm môn học
   Phòng-Trung tâm
   Khoa
   Công doàn
   Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
   Hội Cựu chiến binh