I. Thông tin giới thiệu

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định, đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Đại hội lần thứ XV bầu ra; là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Nhà trường giữa hai kỳ đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ là 5 năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong Nhà trường: Tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn trường; đề ra chủ trương, đường lối, phương hướng lãnh đạo sát với điều kiện thực tiễn của Nhà trường; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên; thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nước; xây dựng mối quan hệ mật thiết với các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo các hoạt động của Nhà trường thông qua việc ban hành các nghị quyết, các chương trình công tác toàn khoá, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

II. Danh sách BCH Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Văn Khiêm

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thế Mạnh

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng  uỷ

3

Đặng Quyết Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Vũ Đình Mạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy

5

Lê Quỳnh Lan

 

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phụ trách công tác Tuyên huấn

6

Nguyễn Lương Kiên

Uỷ viên Ban Chấp hành

7

Trần Quốc Đảng

Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT Đảng ủy

8

Trần Đình Tùng

Uỷ viên Ban Chấp hành

9

Trần Thanh Thủy

Uỷ viên Ban Chấp hành

III. Phân công nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí Đảng uỷ viên như sau:       

1. Đồng chí  Trần Văn Khiêm: Bí thư Đảng ủy

+ Phụ trách chung.

+ Phụ trách các công tác: Xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, quốc phòng và an ninh, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Dự thảo các nghị quyết.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Kế toán Tài chính - Thiết bị Vật tư.

+ Ký các quyết định, nghị quyết, quyết nghị, báo cáo, công văn, kế hoạch, chương trình công tác.

+ Ký các văn bản thuộc trách nhiệm của Phó Bí thư khi Phó Bí thư đi vắng.

2. Đồng chí  Nguyễn Thế Mạnh: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng  uỷ

+ Phụ trách công tác: Kiểm tra, giám sát; hành chính, quản trị; an ninh trật tự, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

+ Dự thảo: các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác.

+ Ký các văn bản về công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, hồ sơ thuộc công tác quản lý và kết nạp đảng viên.

+ Ký các văn bản thuộc trách nhiệm của Bí thư trong trường hợp Bí thư đi vắng và khi được uỷ quyền. 

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Cơ khí, Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Tin học-Ngoại ngữ - Thư viện; Công tác Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Trường.

3. Đồng chí  Đặng Quyết Thắng: Uỷ viên Ban Thường vụ

+ Phụ trách công tác: Đào tạo; tuyển sinh (chính quy và không chính quy).

+ Tham gia dự thảo: các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Đào tạo - Khảo thí - Thanh tra; Chi bộ Khoa Điện-Điện tử.

4. Đồng chí  Vũ Đình Mạnh: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Văn phòng Đảng ủy, quản lý và sử dụng con dấu; quản lý hồ sơ đảng viên, tài liệu, tài sản thuộc văn phòng Đảng ủy; tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo của Đảng ủy,...

+ Kế toán tài chính của Đảng uỷ.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản.

5. Đồng chí  Lê Quỳnh Lan: Uỷ viên Ban Chấp hành.

+ Phụ trách công tác: Tuyên huấn, vì sự tiến bộ phụ nữ, tham gia công tác văn phòng Đảng ủy.

+ Dự thảo: các báo cáo, kế hoạch về tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện Chỉ thị số 03 (tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục thể chất.

6. Đồng chí  Nguyễn Lương Kiên: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Quản lý, giáo dục sinh viên, tham gia phụ trách công tác quân sự quốc phòng.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Công tác học sinh, sinh viên - Trung tâm tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

7. Đồng chí  Trần Quốc Đảng: Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT Đảng ủy

+ Phụ trách công tác: Quản lý các hoạt động giảng dạy thực hành; hoạt động dịch vụ đào tạo nghề ngắn hạn, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Khoa học - Trung tâm Thực hành.

8. Đồng chí  Trần Đình Tùng: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, lao động sáng tạo kỹ thuật của cán bộ-viên chức.

+ Quản lý tài chính (quỹ) của Đảng bộ.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Công nghệ Thông tin.

9. Đồng chí  Trần Thanh Thủy: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; tham gia phụ trách công tác quân sự quốc phòng.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Sư phạm Kỹ thuật.

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804