Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Nam Định.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Đại hội lần thứ XV bầu ra; là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Nhà trường giữa hai kỳ đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ là 5 năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ có nhiệm vụ xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn trường; đề ra chủ trương, phương hướng lãnh đạo sát với điều kiện thực tiễn của Nhà trường; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên; thực hiện nghĩa vụ của Trường đối với Nhà nước; xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo các hoạt động của Nhà trường thông qua việc ban hành các nghị quyết, các chương trình công tác toàn khoá; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Danh sách Ban Chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Quyết định chuẩn y số

1

Trần Văn Khiêm

Bí thư Đảng ủy

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

2

Nguyễn Thế Mạnh

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng  uỷ

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

3

Đặng Quyết Thắng

Uỷ viên Ban Thường vụ

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

4

Vũ Đình Mạnh

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phụ trách công tác Văn phòng

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

5

Lê Quỳnh Lan

 

Uỷ viên Ban Chấp hành, Phụ trách công tác Tuyên huấn

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

6

Nguyễn Lương Kiên

Uỷ viên Ban Chấp hành

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

7

Trần Quốc Đảng

Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT Đảng ủy

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

8

Trần Thanh Thủy

Uỷ viên Ban Chấp hành

366-QĐ/ĐUK ngày 01/6/2015

9

Trần Xuân Thảnh

Uỷ viên Ban Chấp hành

1912-QĐ/ĐUK ngày 16/11/2019

                  

Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí Đảng uỷ viên như sau:       

1. Đồng chí Trần Văn Khiêm: Bí thư Đảng ủy

+ Phụ trách chung.

+ Phụ trách các công tác: Xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, quốc phòng và an ninh, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Dự thảo các nghị quyết.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Kế toán Tài chính - Quản trị Thiết bị.

+ Ký các quyết định, nghị quyết, quyết nghị, báo cáo, công văn, kế hoạch, chương trình công tác.

+ Ký các văn bản thuộc trách nhiệm của Phó Bí thư khi Phó Bí thư đi vắng.

2. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

+ Phụ trách công tác: Kiểm tra, giám sát; hành chính, quản trị; an ninh trật tự, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

+ Dự thảo: các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác.

+ Ký các văn bản về công tác của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, hồ sơ thuộc công tác quản lý và kết nạp đảng viên.

+ Ký các văn bản thuộc trách nhiệm của Bí thư trong trường hợp Bí thư đi vắng và khi được uỷ quyền. 

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Cơ khí; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng - Trung tâm Thực hành; Công tác Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Trường.

3. Đồng chí  Đặng Quyết Thắng: Uỷ viên Ban Thường vụ

+ Phụ trách công tác: Đào tạo; tuyển sinh (chính quy và không chính quy).

+ Tham gia dự thảo: các báo cáo sơ tổng kết công tác 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; kế hoạch, chương trình công tác.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Điện-Điện tử, Khoa Công nghệ thông tin.

4. Đồng chí Vũ Đình Mạnh: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Văn phòng Đảng ủy, quản lý và sử dụng con dấu; quản lý hồ sơ đảng viên, tài liệu, tài sản thuộc văn phòng Đảng ủy; tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo của Đảng ủy,...

+ Kế toán tài chính của Đảng uỷ.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Tổ chức - Hành chính; Khoa Kinh tế - Giáo dục đại cương.

5. Đồng chí Lê Quỳnh Lan: Uỷ viên Ban Chấp hành.

+ Phụ trách công tác: Tuyên huấn, vì sự tiến bộ phụ nữ, tham gia công tác văn phòng Đảng ủy.

+ Dự thảo: các báo cáo, kế hoạch về tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động, thực hiện Chỉ thị số 03, 05 (đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Lý luận chính trị.

6. Đồng chí Nguyễn Lương Kiên: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Quản lý, giáo dục sinh viên, tham gia phụ trách công tác quân sự quốc phòng.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Công tác sinh viên.

7. Đồng chí Trần Quốc Đảng: Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên UBKT Đảng ủy

+ Phụ trách công tác: Quản lý các hoạt động giảng dạy thực hành; hoạt động dịch vụ đào tạo nghề ngắn hạn, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng - Trung tâm Thực hành.

8. Đồng chí Trần Xuân Thảnh: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, lao động sáng tạo kỹ thuật của cán bộ-viên chức.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Phòng Đào tạo - Khoa học - Thanh tra.

9. Đồng chí Trần Thanh Thủy: Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Phụ trách công tác: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; tham gia phụ trách công tác quân sự quốc phòng.

+ Chỉ đạo Chi bộ: Khoa Sư phạm Kỹ thuật.