1 TS. Trần Văn Khiêm Hiệu trưởng Chủ tịch
2 TS. Đặng Quyết Thắng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch TT
3 TS. Nguyễn Ngọc Hùng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch
4 ThS. Đoàn Tuấn Nam Trưởng Phòng KH&HTQT Uỷ viên – Thư ký
5 ThS. Nguyễn Thế Mạnh Phó Hiệu trưởng Uỷ viên
6 TS. Phan Sỹ Nghĩa Nguyên Hiệu trưởng Uỷ viên
7 ThS. Nguyễn Đình Thi Phó Trưởng phòng Đào tạo Uỷ viên
8 ThS. Trần Sỹ Long Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL Uỷ viên
9 ThS. Vũ Đình Mạnh Trưởng phòng TC-CB Uỷ viên
10 TS. Nguyễn Trường Giang Phó Trưởng khoa SPKT Uỷ viên
11 TS. Nguyễn Văn Hùng Trưởng Trung tâm ĐTBDCMNV Uỷ viên
12 ThS. Phạm Hùng Phú Trưởng Khoa CNTT Uỷ viên
13 TS. Trần Xuân Thảnh Phó trưởng phòng Đào tạo Uỷ viên
14 ThS. Hoàng Thị Phương Phó Trưởng Khoa Đ-ĐT Uỷ viên
15 ThS. Bùi Hồng Đăng Trưởng Khoa Kinh tế Uỷ viên
16 ThS. Nguyễn Mạnh Tường Trưởng khoa KHCB Uỷ viên
17 ThS. Lê Quỳnh Lan Trưởng Khoa LLCT Uỷ viên
18 ThS. Hoàng Thị Kim Liên Trưởng khoa Ngoại ngữ Uỷ viên
19 ThS. Đoàn Thị Thanh Vân Phó trưởng bộ môn GDTC-QP Uỷ viên
20 ThS. Trần Quốc Đảng Trưởng Trung tâm Thực hành Uỷ viên
21 CN. Vũ Quang Trung Trưởng phòng KT-TC Uỷ viên
 
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?