TT

Tên chi bộ

Số đảng viên

Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ Phòng Tổ chức -
Hành chính           

12

1- Lê Văn Tiến

2- Nguyễn Thị Thúy Vinh

3- Lê Mai Hương

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

2

Chi bộ Phòng Kế toán  Tài chính - Thiết bị Vật tư

8

1- Vũ Quang Trung

2- Vũ Văn Công

- Bí thư

- Phó bí thư

3

Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí
- Thanh tra

9

1- Vũ Văn Lợi

2- Trần Sỹ Long

- Bí thư

- Phó bí thư

4

Chi bộ Khoa Cơ khí                            

13

1- Nguyễn Trọng Điền

2- Nguyễn Mạnh Chất

3- Trần Xuân Thảnh

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

5

Chi bộ Khoa Điện- Điện tử           

19

1- Nguyễn Tiến Đức

2- Nguyễn Thúy Hằng

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

6

Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

9

1- Phạm Hùng Phú

2- Trần Đình Tùng

- Bí thư

- Phó bí thư

7

Chi bộ Khoa Sư phạm Kỹ thuật

6

    Trần Văn Anh

- Bí thư

8

Chi bộ Khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản

9

1- Nguyễn Mạnh Tường

2- Bùi Hồng Đăng

- Bí thư

- Phó bí thư

9

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị -

Giáo dục thể chất

6

    Vũ Thị Phương Dung

- Bí thư

10

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng - Thư viện

8

    Vũ Công Đoàn

- Bí thư

11

Chi bộ Phòng Công tác Học sinh, sinh viên - Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ sinh viên                   

9

    Nguyễn Lương Kiên

- Bí thư

12

Chi bộ Phòng Khoa học - Trung tâm Thực hành

9

1- Trần Quốc Đảng

2- Đoàn Tuấn Nam

- Bí thư

- Phó bí thư

 

Tổng cộng

117

23