TT

Tên chi bộ

Số đảng viên

Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính           

10

  1- Vũ Thị Thu Huyền

  2- Lê Mai Hương

- Bí thư

- Chi ủy viên

2

Chi bộ Phòng Kế toán Tài chính - Quản trị Thiết bị

9

  1- Vũ Quang Trung

  2- Vũ Văn Công

- Bí thư

- Phó bí thư

3

Chi bộ Phòng Đào tạo - Khoa học - Thanh tra

12

  1- Trần Sỹ Long

  2- Trần Xuân Thảnh

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

4

Chi bộ Khoa Cơ khí                            

12

  1- Vũ Văn Ba

  2- Nguyễn Mạnh Chất

  3- Nguyễn Hồng Thanh

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

5

Chi bộ Khoa Điện - Điện tử           

17

  1- Nguyễn Tiến Hưng

  2- Hoàng Thị Phương

  3- Nguyễn Thúy Hằng

- Bí thư

- Phó bí thư

- Chi ủy viên

6

Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

14

  1- Nguyễn Văn Vũ

  2- Nguyễn T. Thu Thủy

- Bí thư

- Phó bí thư

7

Chi bộ Khoa Sư phạm Kỹ thuật

8

  Nguyễn Trường Giang

- Bí thư

8

Chi bộ Khoa Kinh tế - Giáo dục đại cương

9

  Ngô Thanh Bình

- Bí thư

9

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

7

  Vũ T. Phương Dung

- Bí thư

10

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên

5

  Nguyễn Lương Kiên

- Bí thư

11

Chi bộ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng - Trung tâm Thực hành

6

  Trần Quốc Đảng

 

- Bí thư

 

 

Tổng cộng

109

20