1. Hội đồng nhóm môn học Công nghệ thông tin

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Phạm Hùng Phú

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Chủ tịch

2

ThS. Trần Đình Tùng

Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

Phó trưởng Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính

Thư ký

4

ThS. Đoàn Tuấn Nam

Trưởng phòng KH&HTQT

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó trưởng Bộ môn Khoa học máy tính

Uỷ viên

6

ThS. Nguyễn Thế Vinh

Phó trường Bộ môn HTTT và CNPM

Uỷ viên

7

ThS. Nguyễn Văn Vũ

Tổ trưởng tổ thực hành CNTT-KT

Uỷ viên

2. Hội đồng nhóm môn học Ngoại ngữ

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch

2

ThS. Ngô Thị Thanh

Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ

Phó chủ tịch

3

ThS. Phạm Thanh Bình

Phó trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

Thư ký

4

ThS. Nguyễn Thị Thu

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên

5

ThS. Ngô Thị Thơm

Giảng viên phòng KH&HTQT

Uỷ viên

3. Hội đồng nhóm môn học Kinh tế

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Bùi Hồng Đăng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch

2

ThS. Phạm Thị Lê Hoa

Phó trưởng Khoa Kinh tế

Phó chủ tịch

3

ThS. Bùi Quốc Việt

Phó trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh

Thư ký

4

ThS. Lê Thị Hồng Tâm

Phó trưởng Bộ môn Kế toán tài chính

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Phó Trưởng bộ môn KTTC

Uỷ viên

6

ThS. Đỗ Thùy Linh

Giảng viên khoa Kinh tế

Uỷ viên

7

ThS. Phạm Anh Bình

Giảng viên khoa Kinh tế

Uỷ viên

4. Hội đồng nhóm môn học Khoa học tự nhiên

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Nguyễn Mạnh Tường

Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

Chủ tịch

2

ThS. Phạm Thị Chi

Trưởng Bộ môn Toán

Phó chủ tịch

3

ThS. Phạm Văn Thới

Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản

Thư ký

4

ThS. Nguyễn Đình Thi

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Uỷ viên

5

ThS. Trịnh Thế Anh

Phó trưởng Bộ môn Khoa học tự nhiên

Uỷ viên

5. Hội đồng nhóm môn học Sư phạm kỹ thuật

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

TS. Nguyễn Trường Giang

Phó trưởng Khoa Sư phạm kỹ thuật

Chủ tịch

2

ThS. Trần Văn Anh

Phó trưởng Khoa Sư phạm kỹ thuật

Phó chủ tịch

3

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

Trưởng Bộ môn Kỹ năng sư phạm

Thư ký

4

ThS. Nguyễn Thế Mạnh

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

5

ThS. Hà Mạnh Hợp

Trưởng Bộ môn Giáo dục học

Uỷ viên

6. Hội đồng nhóm môn học Công nghệ chế tạo máy

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Trần Quang Huy

Phó trưởng Bộ môn Cơ khí Chế tạo máy

Chủ tịch

2

TS. Trần Xuân Thảnh

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Phó chủ tịch

3

ThS. Hoàng Xuân Huân

Giảng viên Bộ môn Cơ khí Chế tạo máy

Thư ký

4

ThS. Phạm Văn Hà

Giảng viên Bộ môn Cơ khí Chế tạo máy

Uỷ viên

5

ThS. Hoàng Thị Diệu

Giảng viên Bộ môn Cơ khí Chế tạo máy

Uỷ viên

7. Hội đồng nhóm môn học Công nghệ hàn

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

TS. Vũ Ngọc Thương

Trưởng Bộ môn Cơ khí Hàn

Chủ tịch

2

TS. Vũ Văn Ba

Phó Trưởng khoa Cơ khí

Phó chủ tịch

3

ThS. Hoàng Trọng Ánh

Giảng viên Bộ môn Cơ khí Hàn

Thư ký

4

ThS. Nguyễn Trọng Điền

Phó Trưởng Khoa Cơ khí

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

Giảng viên Bộ môn Cơ khí Hàn

Uỷ viên

8. Hội đồng nhóm môn học Công nghệ kỹ thuật ô tô

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Nguyễn Trung Kiên (A)

Phó trưởng Bộ môn Cơ khí động lực

Chủ tịch

2

ThS. Trịnh Xuân Phong

Giáo viên Bộ môn Cơ khí động lực

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Trung Kiên (B)

Giảng viên Bộ môn Cơ khí động lực

Thư ký

4

ThS. Trần Quốc Đảng

Trưởng Trung tâm Thực hành

Uỷ viên

5

ThS. Đặng Huy Cường

Giáo viên BM Cơ khí động lực

Uỷ viên

9. Hội đồng nhóm môn học Kỹ thuật cơ sở Cơ khí

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Nguyễn Mạnh Chất

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Chủ tịch

2

ThS. Ngô Mạnh Hà

Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Phó chủ tịch

3

ThS. Bùi Đức Phương

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Thư ký

4

ThS. Lê Thanh

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Uỷ viên

5

ThS. Phạm Văn Trưởng

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

Uỷ viên

10. Hội đồng nhóm môn học Kỹ thuật điện tử

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Trần Hiếu

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Chủ tịch

2

ThS. Hoàng Thị Phương

Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Phó chủ tịch

3

ThS. Phạm Xuân Bách

Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện tử

Thư ký

4

ThS. Trần Văn Biên

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Uỷ viên

5

ThS. Cao Văn Thế

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện tử

Uỷ viên

11. Hội đồng nhóm môn học Kỹ thuật điều khiển

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Phạm Văn Chính

Trưởng bộ môn Kỹ thuật điều khiển

Chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật điều khiển

Phó chủ tịch

4

ThS. Lã Văn Trưởng

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điều khiển

Thư ký

6

ThS. Phạm Thị Hoa

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điều khiển

Uỷ viên

7

ThS. Nguyễn Tiến Đức

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điều khiển

Uỷ viên

 12. Hội đồng nhóm môn học Cơ sở Điện - Điện tử

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Trần Thị Kim Dung

Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

Chủ tịch

2

ThS. Vũ Thị Thắng

Phó Trưởng bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

Phó chủ tịch

3

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

Giảng viên Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

Thư ký

4

ThS. Nguyễn Thị Hòa

Giảng viên Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

Uỷ viên

5

ThS. Vũ Hải Thượng

Giảng viên Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

Uỷ viên

 13. Hội đồng nhóm môn học Lý luận chính trị

TT

Họ và tên

Vị trí công tác

Chức danh

1

ThS. Lê Quỳnh Lan

Trưởng khoa Lý luận chính trị

Chủ tịch

2

ThS. Vũ Thị Phương Dung

Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị

Phó chủ tịch

3

ThS. Trần Thị Ngọc

Giảng viên khoa Lý luận chính trị

Thư ký

4

ThS. Mai Văn Thao

Giảng viên khoa Lý luận chính trị

Uỷ viên

5

ThS. Nguyễn Thành Nam

Giảng viên khoa Lý luận chính trị

Uỷ viên

Danh sách này có 13 Hội đồng nhóm môn học. /.