PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2023-2028

 

1. Đ/c Trần Xuân Thảnh, Chủ tịch

- Phụ trách chung;

- Phụ trách công tác tổ chức; Công tác tài chính; Công tác thi đua khen thưởng.

- Ký các văn bản về công tác tổ chức; công tác tài chính; các chương trình công tác, các báo cáo tổng kết công tác và các văn bản khác theo quy định.

- Phụ trách CĐBP: Phòng Đào tạo. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Đào tạo để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

2. Đ/c Ngô Mạnh Hà, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

- Phụ trách: công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra; phong trào an ninh, trật tự, quốc phòng;

- Ký các văn bản về công tác kiểm tra; công tác tuyên giáo; văn nghệ, thể thao; công tác nữ công và các văn bản khác khi được ủy quyền.

- Phụ trách CĐBP: Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Khoa học - Thanh tra. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Khoa học - Thanh tra để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên BTV

- Phụ trách công tác văn phòng Công đoàn; Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Tham gia Ban Nữ công của Trường;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Công tác sinh viên, Khoa Kinh tế. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Công tác sinh viên, Khoa Kinh tế để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

4. Đ/c Phạm Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách Phụ trách phong trào văn hóa văn nghệ; sáng cải tiến kỹ thuật.

- Phụ trách CĐBP: Khoa Điện - Điện tử. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Điện - Điện tử để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

5. Đ/c Nguyễn Thúy Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách công tác Nữ công; Chương trình thăm quan, du lịch; Chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Phụ trách CĐBP: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

6. Đ/c Vũ Thị Mai Anh - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách công tác Kế toán Công đoàn;

- Tham gia Ban Nữ công của Trường.

- Phụ trách CĐBP: Phòng Kế toán - Tài chính, Trung tâm Thực hành. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Phòng Kế toán - Tài chính, Trung tâm Thực hành để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

7. Đ/c Mai Văn Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách: phong trào nghiên cứu khoa học; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các chương trình bảo vệ môi trường; tham gia Câu lạc bộ An toàn lao động của Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định.

- Phụ trách CĐBP: Khoa Cơ khí. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Cơ khí để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

8. Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách công tác Thủ quỹ công đoàn; Chương trình chăm lo và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn.

- Tham gia Ban Nữ công của Trường.

- Phụ trách CĐBP Khoa Công nghệ thông tin. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP  Khoa Công nghệ thông tin để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.

9. Đ/c Nguyễn Đình Thi - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách phong trào thể dục thể thao, thi đua dạy tốt - học tốt.

- Phụ trách CĐBP: Khoa Giáo dục đại cương, Khoa Sư phạm Kỹ thuật. Phối hợp với Chủ tịch CĐBP Khoa Giáo dục đại cương, Khoa Sư phạm Kỹ thuật để thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên khi bị ốm, khi có việc hiếu.