Tổ chức gặp mặt và giao lưu với các lưu học sinh Lào nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay