Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020