Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 6 năm 2020

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 6 năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
sbcVPrBeWsKXB - smithio34ga1134@yahoo.com - 19/04/2022