BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                                                                                                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số: 123/KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020

          Thực hiện Kế hoạch giảng dạy năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức cho học viên, sinh viên đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

- Sinh viên đại học K11, K12, K13, K14; liên thông đại học K12, K13.

          - Sinh viên cao đẳng K21, K22.

* Ghi chú:

- Sinh viên LTĐH K12, K13 có thể đăng ký học thêm các học phần với các lớp đại học K11, K12, K13, K14.

- Sinh viên được phép đăng ký học vượt, học nâng điểm, học lại và học bù theo quy định.

- Nhà trường đăng ký học tập cho học viên thạc sĩ KTCK K4.

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

TT

Đăng ký

Thời gian

Hình thức đăng ký

1

Học tập chính khóa (các học phần theo học kỳ trong khung chương trình đào tạo)

 23/12/2019 ÷ 01/1/2020

Qua mạng Internet

2

Học lại, học vượt, học bù, học nâng điểm

 03/1/2020 ÷ 05/1/2020

Qua mạng Internet

3

Điều chỉnh

 06/1/2020 ÷ 11/1/2020

Bằng văn bản

4

Rút bớt học phần

 13/1/2020 ÷ 24/1/2020

Qua mạng Internet

 

* Ghi chú:

Nhà trường không giải quyết đăng ký cho những sinh viên không thực hiện trong thời gian đăng ký theo Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

          - Xếp thời khóa biểu.

- Đăng ký khối lượng học tập cho các học viên lớp thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

          - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo hướng dẫn sinh viên đại học công nghệ K11 đăng ký đồ án tốt nghiệp theo Kế hoạch tốt nghiệp.

          - Rà soát, kiểm tra quá trình đăng ký khối lượng học tập của sinh viên.

          - Lập bảng kết quả đăng ký học tập của sinh viên.

2. Các khoa có ngành đào tạo

a) Chỉ đạo cán bộ quản lý lớp:

          - Phổ biến và hướng dẫn sinh viên thực hiện theo Kế hoạch như sau:

          + Sử dụng tài khoản cá nhân đăng ký khối lượng học tập.

          + Đăng ký học các học phần chính khóa; học vượt, học nâng điểm, học lại, học bù; rút bớt học phần qua mạng Internet. Riêng điều chỉnh đăng ký thực hiện bằng văn bản (Mẫu M03-ĐKTC).

          + Đăng ký làm đồ án tốt nghiệp theo mẫu (M01-ĐKTC).

          + Nội dung các Điều 10, Điều 11 và Điều 12 theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày 08/01/2014 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

          + Lập kế hoạch học tập cá nhân theo chương trình đào tạo.

* Thời gian phổ biến cho sinh viên trước ngày 06/12/2019.

          - Sử dụng tài khoản cá nhân để kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký, điều chỉnh, rút bớt khối lượng học tập của sinh viên, kể cả sinh viên chậm tiến độ học tập.

          - Tổng hợp mẫu (M03-ĐKTC) gửi về khoa.

- Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án tốt nghiệp (M01-ĐKTC) và gửi về khoa.

b) Gửi về Phòng Đào tạo:

- Bảng điều chỉnh khối lượng đăng ký (M03-ĐKTC) ngay sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh của mỗi nhóm.

- Danh sách tổng hợp sinh viên làm đồ án tốt nghiệp (M02-ĐKTC) trước ngày 28/01/2020.

3. Phòng Công tác Sinh viên

          - Rà soát, kiểm tra và hoàn chỉnh dữ liệu danh sách sinh viên toàn Trường trên phần mềm trước ngày sinh viên đăng ký học tập theo Kế hoạch.

          - Phối hợp với các khoa có ngành đào tạo đôn đốc Cán bộ quản lý lớp và sinh viên thực hiện Kế hoạch.

4. Trung tâm Thực hành

          - Đảm bảo hệ thống mạng, máy chủ, máy tính hoạt động tốt, liên tục.

          - Đảm bảo an toàn và sao lưu dữ liệu máy chủ theo ngày.

5. Phòng Kế toán - Tài chính

          Thông báo thời gian thu học phí cụ thể cho từng khoá và tổ chức thu học phí theo quy định.

6. Phòng Quản trị - Thiết bị

          Chuẩn bị phòng học theo đề nghị của cán bộ quản lý lớp để tổ chức phổ biến và hướng dẫn cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập.

          Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện thì Trưởng đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Giám hiệu (qua phòng Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Quyết Thắng

   

 

 

 

 

 

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: