entresto

entresto

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 244/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 31 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nhận phiếu đăng ký xét tuyển

cao đẳng hệ chính quy năm 2017

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về việc nhận phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 như sau:

- Thời hạn nhận phiếu đăng ký xét tuyển: đến 17h00 ngày 10/11/2017.

- Nơi nhận: Phòng Đào tạo Nhà trường.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858, 3637804; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

           

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

Tải chi tiết thông báo tại đây