DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2023-2028  VÀ CÁC BAN

 

1. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Thảnh

Chủ tịch

2

Ngô Mạnh Hà

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên BTV

4

Nguyễn Thúy Hằng

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

6

Phạm Văn Phi

Ủy viên

7

Vũ Thị  Mai Anh

Ủy viên

8

Mai Văn Hồng

Ủy viên

9

Nguyễn Đình Thi

Ủy viên

2. Ủy ban Kiểm tra công đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngô Mạnh Hà

Chủ nhiệm UBKT

2

Đặng Thị Thu Phương

Ủy viên

3

Trần Văn Hạnh

Ủy viên

3. Ban Thanh tra nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Đức

Trưởng ban

2

Phạm Văn Phi

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Hiên

Ủy viên

5

Trần Văn Hạnh

Uỷ viên

4. Ban Nữ công

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên

3

Vũ Thị Mai Anh

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

5

Đào Thị Hằng

Ủy viên

6

Trần Thị Khánh Linh

Ủy viên

 5. Danh sách chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

     TT

                 Họ và tên

                 Công đoàn bộ phận

       Chức vụ

1

Vũ Xuân Luận

Phòng Kế toán - Tài chính

Chủ tịch

2

Đoàn Văn Hiện

Phòng Quản trị - Thiết bị

Chủ tịch

3

Phạm Thị Liên

Phòng Đào tạo

Chủ tịch

4

Lê Mai Hương

Phòng Tổ chức - Hành chính

Chủ tịch

5

Ngô Nhật Thành

Phòng Công tác Sinh viên

Chủ tịch

6

Trần Thị Hồng Nhung

Phòng Khoa học - Thanh tra

Chủ tịch

7

Trần Thị Ngọc Loan

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Chủ tịch

8

Đặng Thị Thu Phương

 

 

Khoa Giáo dục đại cương

Chủ tịch

9

Trần Thị Ngọc

Uỷ viên

10

Trần Thị Vân

Uỷ viên

11

Trần Thị Khánh Linh

Khoa Kinh tế

Chủ tịch

12

Vũ Thị Phương

 

 

Khoa Công nghệ thông tin

Chủ tịch

13

Phùng Thị Thu Hiền

Uỷ viên

14

Phạm Thị Cúc

Uỷ viên

15

Mai Văn Hồng

 

 

Khoa Cơ khí

Chủ tịch

16

Trịnh Xuân Phong

Uỷ viên

17

Bùi Thị Tuyết Nhung

Uỷ viên

18

Phạm Văn Phi

 

 

Khoa Điện  - Điện tử

Chủ tịch

19

Đào Thị Hằng

Uỷ viên

20

Nguyễn Thị Duyên

Uỷ viên

21

Trần Văn Hạnh

Trung tâm Thực hành

Chủ tịch

22

Nguyễn Thị Huyền

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Chủ tịch