Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định