TT

Họ và tên

Chức vụ
quản lý

Chức danh
nghề nghiệp

Ghi chú

I- Cơ cấu tổ chức khoa

 

 

 

1

ThS.Hoàng Thị Phương

Phó trưởng khoa

Giảng viên

 

2

ThS.Trần Thị Kim Dung

Trưởng BM Cơ sở Kỹ thuật điện

Giảng viên chính

 

3

ThS.Trần Hiếu

Trưởng BM Kỹ thuật Điện tử

Giảng viên

 

4

ThS.Phạm Văn Chính

Trưởng BM Kỹ thuật điều khiển

Giảng viên chính

 

5

ThS.Trịnh Công Chính

Trưởng BM Kỹ thuật nhiệt lạnh

Giảng viên chính

 

6

ThS.Nguyễn Tiến Hưng

Phó trưởng BMKỹ thuật điều khiển

Giảng viên

 

7

ThS.Phạm Xuân Bách

Phó trưởng BM Kỹ thuật Điện tử

Giảng viên

 

8

ThS.Vũ Thị Thắng

Phó trưởng BMCơ sở Kỹ thuật điện

Giảng viên

 

I- Bộ môn cơ sở

 

 

1

ThS.Trần Thị Kim Dung

Trưởng BM

Giảng viên

 

2

ThS.Vũ Thị Thắng

Phó trưởng BM

Giảng viên

NCS

3

ThS.Vũ Ngọc Tuấn

 

Giảng viên

NCSNN

4

ThS.Trần Thị Nhung

 

Giảng viên

 

5

ThS.Đào Thị Hằng

 

Giảng viên

 

6

ThS.Vũ Tiến Lập

 

Giảng viên

 

7

ThS.Nguyễn Thị Kha

 

Giảng viên

 

8

ThS.Bùi Thị Thu Hường

 

Giảng viên

 

9

ThS.Trần Quý Bình

 

Giảng viên

 

II- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử

 

 

 

1

ThS.Trần Hiếu

Trưởng BM

Giảng viên

NCS

2

ThS.Phạm Xuân Bách

Phó trưởng BM

Giảng viên

TS

3

ThS.Hoàng Thị Phương

Phó trưởng khoa

Giảng viên

NCS

4

ThS.Cao Văn Thế

 

Giảng viên

 

5

ThS.Nguyễn Thị Hòa

 

Giảng viên

 

6

ThS.Nghiêm Thị Thúy Nga

 

Giảng viên

 

7

ThS.Trần Văn Biên

 

Giảng viên

 

8

ThS.Trần Thị Hiền A

 

Giảng viên

 

9

ThS.Trần Thanh Sơn

 

Giảng viên

 

10

ThS.Phạm Văn Phi

 

Giảng viên

 

11

ThS.Trần Ngọc Đức

 

Giảng viên

 

12

ThS.Đoàn Ngọc Sỹ

 

Giảng viên

 

13

ThS.Khúc Ngọc Khoa

 

Giảng viên

 

14

ThS.Trần Thị Hiền B

 

Giảng viên

 

15

ThS.Giản Quốc Anh

 

Giảng viên

NCSTT

16

ThS.Lê Anh Tuấn

 

Giảng viên

NCS TT

III- Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển

 

 

 

1

ThS.Phạm Văn Chính

Trưởng BM

Giảng viên

 

2

ThS.Nguyễn Tiến Hưng

Phó trưởng BM

Giảng viên

 

3

ThS.Nguyễn Tiến Đức

 

Giảng viên

 

4

ThS.Nguyễn Hùng Khôi

 

Giảng viên

 

5

ThS. Lã văn Trưởng

 

Giảng viên

NCS

6

ThS.Lưu Quốc Cường

 

Giảng viên

 

7

ThS.Nguyễn Thúy Hằng

 

Giảng viên

 

8

ThS.Hà Thị Thịnh

 

Giảng viên

 

9

ThS.Phí Văn Hùng

 

Giảng viên

 

10

ThS.Vũ Hải Thượng

 

Giảng viên

 

11

ThS.Phạm Thị Hoa

 

Giảng viên

 

12

ThS.Nghiêm Thị Hưng

 

Giảng viên

 

13

ThS.Nguyễn Thị Duyên

 

Giảng viên

 

14

ThS.Mai Thị Thêm

 

Giảng viên

 

15

Trần Gia Khánh

 

Giảng viên

NCS

16

ThS.Nguyễn Thị Lê

 

Thư ký khoa

 

17

Vũ Ngọc Hoàn

 

Giảng viên

 

18

TS. Nguyễn Trung Phước

 

Giảng viên

 TS

IV- Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Lạnh

 

 

 

1

ThS.Trịnh Công Chính

Trưởng BM

Giảng viên

 

2

ThS.Hoàng Mai Hồng

 

Giảng viên

 

3

ThS.Phan Thị Thu Hường

 

Giảng viên

NCS TT

4

ThS.Nguyễn Thị Hoa

 

Giảng viên