STT Họ và tên Chức vụ
quản lý
Chức danh
nghề nghiệp
Ghi chú
Cơ cấu tổ chức khoa      
1 TS.Hoàng Thị Phương Trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ
Giảng viên Tiến sỹ
2 ThS.Trần Thị Kim Dung Trưởng BM Cơ sở Kỹ thuật điện Giảng viên chính  
3 ThS.Nguyễn Tiến Hưng Phó trưởng BM Kỹ thuật điều khiển
Bí thư chi bộ
Giảng viên  
4 TS.Phạm Xuân Bách Phó trưởng BM Kỹ thuật Điện tử Giảng viên Tiến sỹ
6 ThS.Vũ Thị Thắng Phó trưởng BM Cơ sở Kỹ thuật điện Giảng viên  
I- Bộ môn cơ sở    
1 ThS.Trần Thị Kim Dung Trưởng BM Giảng viên  
2 ThS.Vũ Thị Thắng Phó trưởng BM Giảng viên NCS
3 ThS.Vũ Ngọc Tuấn   Giảng viên NCSNN
4 ThS.Trần Thị Nhung   Giảng viên  
5 ThS.Đào Thị Hằng UV BCH CĐBP Giảng viên  
6 ThS.Vũ Tiến Lập Bí thư đoàn trường Giảng viên  
7 ThS.Nguyễn Thị Kha   Giảng viên  
8 ThS.Bùi Thị Thu Hường   Giảng viên  
9 ThS.Trần Quý Bình   Giảng viên  
II- Bộ môn Kỹ thuật Điện tử      
1 ThS.Phạm Xuân Bách Phó trưởng BM, phụ trách bộ môn Giảng viên  
2 ThS.Trần Hiếu   Giảng viên  
3 ThS.Hoàng Thị Phương Trưởng khoa,
Phó bí thư chi bộ
Giảng viên  
4 ThS.Cao Văn Thế   Giảng viên  
5 ThS.Nguyễn Thị Hòa   Giảng viên  
6 ThS.Nghiêm Thị Thúy Nga   Giảng viên  
7 ThS.Trần Văn Biên   Giảng viên  
8 ThS.Trần Thị Hiền A   Giảng viên  
9 ThS.Trần Thanh Sơn   Giảng viên  
10 ThS.Phạm Văn Phi Chủ tịch công đoàn bộ phận Giảng viên  
11 ThS.Trần Ngọc Đức   Giảng viên  
12 ThS.Đoàn Ngọc Sỹ   Giảng viên  
13 ThS.Khúc Ngọc Khoa   Giảng viên  
14 ThS.Trần Thị Hiền B   Giảng viên  
15 ThS.Giản Quốc Anh   Giảng viên  
16 ThS.Lê Anh Tuấn   Giảng viên  
III- Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển      
1 ThS.Nguyễn Tiến Hưng Phó trưởng BM, phụ trách bộ môn
Bí thư chi bộ
Giảng viên  
3 ThS.Nguyễn Hùng Khôi   Giảng viên  
4 ThS. Lã văn Trưởng   Giảng viên  
5 ThS.Lưu Quốc Cường   Giảng viên  
6 ThS.Nguyễn Thúy Hằng Trưởng ban nữ công, công đoàn trường Giảng viên  
7 ThS.Hà Thị Thịnh   Giảng viên  
8 ThS.Phí Văn Hùng   Giảng viên  
9 ThS.Vũ Hải Thượng Bí thư Liên chi đoàn khoa Giảng viên  
10 ThS.Phạm Thị Hoa   Giảng viên  
11 ThS.Nghiêm Thị Hưng   Giảng viên  
12 ThS.Nguyễn Thị Duyên   Giảng viên  
13 ThS.Mai Thị Thêm   Giảng viên  
14 Trần Gia Khánh   Giảng viên NCS
15 KS. Lê Thị Chinh   Thư ký khoa  
16 Vũ Ngọc Hoàn   Giảng viên  
17 TS. Nguyễn Trung Phước   Giảng viên  TS
IV- Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Lạnh      
2 ThS.Hoàng Mai Hồng   Giảng viên  
3 ThS.Phan Thị Thu Hường UV BCH CĐBP Giảng viên NCS TT
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804