CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
STT Họ và tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Chức vụ  quản lý Ghi chú
I- Cán bộ chủ chốt 
1 Hoàng Thị Phương Tiến sĩ Giảng viên chính ĐUV, Phó bí thư chi bộ, Trưởng khoa  
2 Phạm Xuân Bách Tiến sĩ Giảng viên chính Trưởng BM Điện-Điện tử  
3 Nguyễn Tiến Hưng Thạc sĩ Giảng viên chính P.Trưởng BM Điều khiển và tự động hóa  
4 Phan Thị Thu Hường Tiến sĩ Giảng viên P.Trưởng BM Kỹ thuật nhiệt lạnh  
5 Trần Hiếu Thạc sĩ Giảng viên P.Trưởng BM Điều khiển và tự động hóa  
6 Vũ Thị Thắng Thạc sĩ Giảng viên chính P.Trưởng BM Điều khiển và tự động hóa NCS
7 Giản Quốc Anh Thạc sĩ Giảng viên P. Trưởng BM Điện-Điện tử NCS
II- Bộ môn Điện- Điện tử
1 Phạm Xuân Bách Tiến sĩ Giảng viên chính Trưởng bộ môn  
2 Giản Quốc Anh Thạc sĩ Giảng viên P. Trưởng bộ môn  
3 Hoàng Thị Phương Tiến sĩ Giảng viên chính ĐUV, Phó bí thư chi bộ, Trưởng khoa  
4 Trần Văn Biên Thạc sĩ Giảng viên    
5 Trần Ngọc Đức Thạc sĩ Giảng viên    
6 Đào Thị  Hằng Thạc sĩ Giảng viên UV BCH Công đoàn  
7 Trần Thị Hiền A Thạc sĩ Giảng viên    
8 Trần Thị Hiền B Thạc sĩ Giảng viên   NCS
9 Nguyễn Thị Hòa Thạc sĩ Giảng viên chính    
10 Khúc Ngọc Khoa Thạc sĩ Giảng viên    
11 Vũ Tiến Lập Thạc sĩ Giảng viên    
12 Nghiêm Thị Thúy Nga Thạc sĩ Giảng viên chính    
13 Trần Thị  Nhung Thạc sĩ Giảng viên    
14 Phạm Văn Phi Thạc sĩ Giảng viên Chủ tịch Công đoàn  
15 Trần Thanh Sơn Thạc sĩ Giảng viên    
16 Đoàn Ngọc Sỹ Thạc sĩ Giảng viên   NCS
17 Cao Văn Thế Thạc sĩ Giảng viên Phó Bí thư LCĐ khoa  
18 Lê Anh Tuấn Tiến sĩ Giảng viên P. Phòng KH&HTQT  
III- Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa
1 Nguyễn Tiến Hưng Thạc sĩ Giảng viên chính Bí thư CB, Phó phụ trách bộ môn  
2 Trần Hiếu Thạc sĩ Giảng viên Phó trưởng bộ môn  
3 Vũ Thị Thắng Thạc sĩ Giảng viên chính Phó trưởng bộ môn NCS
4 Trần Quý Bình Thạc sĩ Giảng viên    
5 Lưu Quốc Cường Thạc sĩ Giảng viên   NCS
6 Nguyễn Tiến Đức Thạc sĩ Giảng viên ĐUV, Trưởng phòng TT&ĐBCL  
7 Nguyễn Thị Duyên Thạc sĩ Giảng viên    
8 Nguyễn Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên UV BCH Công đoàn Trường; chi uỷ viên  
9 Phạm Thị  Hoa Thạc sĩ Giảng viên    
10 Phí Văn Hùng Thạc sĩ Giảng viên    
11 Nghiêm Thị  Hưng Thạc sĩ Giảng viên    
12 Bùi Thị Thu Hường Thạc sĩ Giảng viên PBT Đoàn Trường, BT LCĐ khoa  
13 Nguyễn Thị Kha Thạc sĩ Giảng viên    
14 Trần Gia Khánh Thạc sĩ Giảng viên chính   NCS
15 Nguyễn Hùng Khôi Thạc sĩ Giảng viên    
16 Mai Thị Thêm Thạc sĩ Giảng viên    
17 Hà Thị  Thịnh Thạc sĩ Giảng viên    
18 Vũ Hải Thượng Thạc sĩ Giảng viên    
19 Lã Văn Trưởng Thạc sĩ Giảng viên   NCS
20 Vũ Ngọc  Tuấn Tiến sĩ Giảng viên    
IV- Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt lạnh
1 Phan Thị Thu Hường Tiến sĩ Giảng viên Phó trưởng BM, UV BCH Công đoàn  
2 Hoàng Mai  Hồng Thạc sĩ Giảng viên    
V- Thư ký giáo vụ khoa
1 Lê Thị Chinh Cử nhân Thư ký khoa