zocor

zocor

1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Phẩm chất chính trị: người học hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đạo đức nghề nghiệp: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

Lối sống, tác phong: Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong phù hợp với chuẩn mực đạo đức và văn hoá của dân tộc.

1.2.Kiến thức chuyên môn

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: Mạch điện, Máy điện, Kỹ thuật số, Điện tử cơ bản, Điện tử công suất, Kỹ thuật truyền số liệu, Cung cấp điện, Truyền động điện, Trang bị điện, Vi xử lý, Hệ thống điều khiển tự động, Mạng truyền thông công nghiệp, Điều khiển bằng khí nén và thủy lực, Điều khiển lập trình (PLC) …

Kỹ năng thực hành: Thiết kế và lắp ráp các mạch điện cơ bản; Lắp đặt tủ điện cung cấp; Lập trình điều khiển và vận hành các hệ thống sản xuất tự động, trang bị điện trên các máy sản xuất, hệ thống sản xuất tự động hóa; Lập trình và điều khiển Robot công nghiệp…

Kỹ năng sư phạm: đối với sinh viên đại học Sư phạm Kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ĐK & TĐH được trang bị thêm 17TC kiến thức sư phạm, SV có kỹ năng sư phạm để tham gia giảng dạy các môn học chuyên ngành được đào tạo.

2. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

  • Giảng dạy, quản lý đào tạo trong các trường cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề, trung học cơ sở.
  • Cán bộ kỹ thuật , quản lý điều khiển trong tất cả các nhà máy xí nghiệp như dệt may, công nghệ thực phẩm, chế biến nông sản, thức ăn gia súc, sản xuất xi măng...