1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Phẩm chất chính trị: người học hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đạo đức nghề nghiệp: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

Lối sống, tác phong: Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong phù hợp với chuẩn mực đạo đức và văn hoá của dân tộc.

1.2.Kiến thức chuyên môn

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: Mạch điện, máy điện, Kỹ thuật số, Điện tử cơ bản; Điện tử công suất, Kỹ thuật audio và video, Kỹ thuật truyền số liệu, Vi xử lý, Cấu trúc máy tính và giao diện; Điều khiển lập trình, Trang bị điện-điện tử, Kỹ thuật PLD và ASIC…

Kỹ năng thực hành: Thiết kế và lắp ráp các mạch điện tử; Vẽ và mô phỏng các mạch điện tử bằng phần mềm chuyên dụng; Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện tử; Lập trình điều khiển các hệ thống điện, điện tử bằng nhiều ngôn ngữ; Chế tạo mạch in; Thiết kế và chế tạo Robot;…

2. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

  • Giảng dạy, quản lý đào tạo trong các trường cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề, trung học cơ sở.
  • Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị điện tử trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh; chuyển giao công nghệ các sản phẩm điện tử công nghiệp, điện tử dân dụng...