1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Phẩm chất chính trị: người học hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đạo đức nghề nghiệp: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; có ý thức giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của công dân.

Lối sống, tác phong: Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sự hội nhập quốc tế; có tác phong phù hợp với chuẩn mực đạo đức và văn hoá của dân tộc.

1.2.Kiến thức chuyên môn

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: Mạch điện, Máy điện, Kỹ thuật số, Điện tử cơ bản, Điện tử công suất, Cung cấp điện, Hệ thống nhà máy điện và trạm biến áp, Lưới điện, Điều khiển lập trình (PLC), Truyền tải phân phối và tiêu thụ điện năng, Hệ thống chiếu sáng, Hệ thống chống sét và an toàn điện;…

Kỹ năng thực hành: Thiết kế và lắp ráp các mạch điện cơ bản; Thiết kế, lắp đặt, lập trình điều khiển và vận hành các hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp điện (Đường dây, cột, trạm) cho nhà máy, xí nghiệp, các tòa nhà; Sử dụng được các ngôn ngữ lập trình, phần mềm chuyên ngành để tính toán thiết kế, lập trình điều khiển các hệ thống điện, đo lường điện từ xa.

Kỹ năng sư phạm: đối với sinh viên đại học Sư phạm Kỹ thuật chuyên ngành Hệ thống điện được trang bị thêm 17TC kiến thức sư phạm, SV có kỹ năng sư phạm để tham gia giảng dạy các môn học chuyên ngành được đào tạo.

2. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

  • Giảng dạy, quản lý đào tạo trong các trường cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề, trung học cơ sở.
  • Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật vận hành điều khiển hệ thống điện, sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh, chuyển giao công nghệ các sản phẩm thiết bị điện, hệ thống điện trong sở điện hay các nhà máy xí nghiệp, hệ thống cung cấp điện.