+ Tổng số đề tài khoa học công nghệ: 04 ( Toán: 02 đề tài, Vật lý: 01, Hóa: 01)

+ Tổng số giáo trình tập bài giảng đã biên soạn: 10 ( tất cả các bộ môn của khoa đã có tài liệu giảng dạy và học tập do cán bộ giảng dạy của khoa biên soạn)

+ Tổng số các bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước : 15