Trưởng  phó khoa:

Th.S Phạm Thị Chi – Phụ trách Khoa

Các bộ môn trực thuộc: Bộ môn Toán, Bộ Môn Khoa học Tự nhiên

ThS. Phạm Thị Chi  : Trưởng bộ môn Toán                                       
 ThS. Trịnh Thế Anh   : Phó Trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên                    

Đội ngũ giảng viên : 

+ Bộ môn Toán:

ThS. Phạm Thị Chi

ThS. Vũ Thị Thơm

ThS. Ngô Thanh Bình

ThS. Nguyễn Đỗ Kiều Loan

ThS. Trần Bích Ngọc

ThS. Trần Quang Thịnh

+ Bộ môn Khoa học Tự  nhiên

ThS. Trịnh Thế Anh

ThS. Trần Thị Trang

TS. Phạm Thị Hường

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804