Trưởng  phó khoa:

ThS. Nguyễn Mạnh Tường  : Trưởng khoa                                                       

Các bộ môn trực thuộc: Bộ môn Toán, Bộ Môn Khoa học Tự nhiên

ThS. Phạm Thị Chi        +   : Trưởng bộ môn Toán                                       
 ThS. Trịnh Thế Anh          : Phó Trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên              
 TS. Bùi Phương Thuý       : Phó Trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên              

Đội ngũ giảng viên : 

+ Bộ môn Toán:

ThS. Nguyễn Mạnh Tường

ThS. Phạm Thị Chi

ThS. Vũ Thị Thơm

ThS. Ngô Thanh Bình

ThS. Nguyễn Đỗ Kiều Loan

ThS. Trần Bích Ngọc

ThS. Trần Quang Thịnh

+ Bộ môn Khoa học Tự  nhiên

TS. Bùi Phương Thúy

ThS. Trịnh Thế Anh

ThS. Trần Thị Trang

ThS. Cù Thị Vân Anh

TS. Phạm Thị Hường