Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định
Tel : 0228.3. 63 60 51 
Email : khoakhcb.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?