Khoa Giáo dục Đại cương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng theo Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 09/04/21019 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định. Khoa Giáo Dục Đại cương có 20 cán bộ, giảng viên, trong đó có 02 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 15 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Khoa Giáo dục Đại cương có chức năng và nhiệm vụ sau:

* Về chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

* Về nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy; tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Nghiên cứu, đề xuất việc mở và duy trì ngành đào tạo thuộc lĩnh vực ngoại ngữ.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề về ngoại ngữ theo nhu cầu xã hội, phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng trong việc dạy ngoại ngữ cho sinh viên. Quản lý chuyên môn về hoạt động đào tạo Ngoại ngữ ngắn hạn của trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, đoàn thể của Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể thao cho CBVC, SV.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn.

- Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học.

- Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị phục vụ dạy học, thí nghiệm.....

- Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định. Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với phòng công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc, quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm.

- Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.