Khoa Khoa học Cơ bản có 9 cán bộ giảng viên có trình độ thạc sĩ và 1 giáo vụ khoa, có 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 01 đang làm nghiên cứu sinh.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

- Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy; tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

- Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn

- Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học.

- Đề xuất mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị phục vụ dạy học, thí nghiệm.....

- Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định. Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với phòng công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc, quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm

- Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiêt bị được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ sở vật chất: Phòng thí nghiệm Vật lý, phòng thí nghiệm hóa học với trang thiết bị hiện đại

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?