BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số:    35     /KH-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày  21  tháng 05 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức Học kỳ hè năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ ngày 08/6/2020 đến 23/8/2020 (trừ các ngày học Giáo dục quốc phòng - An ninh và tổ chức thi kết thúc học phần, môn học, mô-đun).

2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Học trong kỳ hè

a) Sinh viên đại học

- Học lại đối với học phần điểm F.

- Học cải thiện điểm D, học bù để trả nợ điểm I, học vượt.

b) Sinh viên cao đẳng

          - Không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun thì được phép học bù để trả nợ điểm I, học lại theo quy định.

          - Có điểm tổng kết môn học, mô-đun nhỏ hơn 4,0 (sau hai lần thi) thì phải học lại.

          - Học các môn học, mô-đun chậm tiến độ ở học kỳ chính, học cải thiện điểm D, học vượt.

c) Các trường hợp khác: Sinh viên thuộc các khóa học đã kết thúc, nhưng còn các môn học, mô-đun, học phần chưa đạt (nếu chưa hết thời gian tối đa được phép học).

2. Thi trong kỳ hè

a) Sinh viên đại học

- Đã học bù, học lại, học cải thiện điểm, học vượt và đủ điều kiện dự thi.

- Trả điểm I vì vắng thi có lý do.

b) Sinh viên cao đẳng khóa 21, khóa 22

- Đã học lại, học bù và đủ điều kiện dự thi.

- Thuộc diện thi lại.

- Trả điểm I vì vắng thi có lý do.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các khoa

- Gửi danh sách sinh viên đăng ký học lại, học bù, học vượt, học cải thiện điểm theo mẫu M-01 (kèm theo file Excel) về Phòng Đào tạo và gửi dự trù vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập về Trung tâm Thực hành theo các đợt:

+ Đợt 1: trước ngày 31/5/2020 cho các học phần, môn học, mô-đun sinh viên đã học trước học kỳ II năm học 2019 - 2020.

+ Đợt 2: trước ngày 11/7/2020 cho các học phần, môn học, mô-đun sinh viên đã học trong học kỳ II năm học 2019 - 2020.

- Phân công CBGD trên cơ sở Thời khóa biểu và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 06/6/2020 đối với Đợt 1; trước ngày 16/7/2020 đối với Đợt 2.

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký, chuyển đổi học phần tương đương, đề xuất mở lớp đối với những học phần, mô học, mô-đun có số lượng sinh viên đăng ký nhỏ hơn quy định (nếu sinh viên có nhu cầu).

- Thực hiện giảng dạy, thi và kiểm tra theo kế hoạch.

- Thu lệ phí học bù, học lại, học vượt, học cải thiện điểm, trả nợ điểm I của sinh viên theo quy định (thu ngay khi sinh viên đăng ký; không thu lệ phí thi  lần 2 đối với sinh viên cao đẳng; không thu đối với các học phần, môn học, mô-đun sinh viên đăng ký dự phòng). Sau khi Phòng Đào tạo gửi danh sách lớp học phần, danh sách sinh viên phải đóng lệ phí thì thực hiện nộp lệ phí về Phòng Kế toán - Tài chính; đối với các học phần, môn học, mô-đun không mở được lớp thì trả lại lệ phí cho sinh viên.

- Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi và gửi về Phòng Đào tạo trước thời gian thi kết thúc học phần, môn học, mô-đun 1 ngày.

- Thông báo điểm cho sinh viên theo quy định.

- Làm các thủ tục thanh toán theo quy định.

2. Phòng Kế toán - Tài chính

- Hướng dẫn các khoa (bộ môn trực thuộc) thu lệ phí học bù, học lại, học vượt, học cải thiện điểm, trả nợ điểm I của sinh viên và nộp về Phòng Kế toán - Tài chính.

- Thanh quyết toán theo quy định.

3. Phòng Đào tạo

- Lập danh sách lớp học phần, môn học, mô-đun được mở theo quy định và gửi về các khoa (bộ môn trực thuộc).

- Lập danh sách sinh viên đóng lệ phí.

- Xếp thời khóa biểu và gửi cho khoa, bộ môn, Trung tâm Thực hành: Đợt 1 trước ngày 05/6/2020; đợt 2 trước ngày 15/7/2020.

- Xếp lịch thi.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện thanh toán.

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch học kỳ hè năm học 2019 - 2020.

          - Tổ chức thi, kiểm tra; chấm thi, chấm kiểm tra; lên điểm, báo điểm tổng kết học phần, môn học, mô-đun theo Kế hoạch.

4. Trung tâm Thực hành

- Bố trí phòng học cho học phần thực hành, mô-đun theo Thời khóa biểu.

- Phối hợp với các phòng, khoa lập dự trù vật tư, chuẩn bị vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy đảm bảo theo Thời khóa biểu học tập của các học phần thực hành và mô-đun.

5. Phòng Công tác sinh viên

- Phối hợp với các khoa chuyên môn chỉ đạo GVCN, CBQL lớp phổ biến Kế hoạch này tới sinh viên và đôn đốc sinh viên thực hiện:

+ Sinh viên làm đơn xin học bù, học lại, học vượt, học cải thiện điểm, thi theo mẫu (M-02) gửi về Khoa trước ngày 30/5/2020 đối với Đợt 1; trước ngày 10/7/2020 đối với Đợt 2.

+ Sinh viên đăng ký số tín chỉ tối đa theo quy định. Nếu sinh viên vẫn còn các học phần, môn học, mô-đun chưa đạt thì phải đăng ký dự phòng.

+ Nộp lệ phí cho các học phần, môn học, mô-đun đăng ký; chưa nộp lệ phí cho các học phần, môn học, mô-đun đăng ký dự phòng khi chưa có thông báo của Nhà trường.

+ Nhận lại lệ phí đã nộp đối với các học phần, môn học, mô-đun không mở được lớp.

+ Thường xuyên theo dõi lịch học, lịch thi tại bảng tin Phòng Đào tạo,  Website Nhà trường.

- Sắp xếp phòng ở cho sinh viên (nếu các em có nhu cầu).

6. Phòng Quản trị - Thiết bị: Bố trí phòng học lý thuyết theo Thời khóa biểu.

7. Phòng Tổ chức - Hành chính: Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức học kỳ hè.

         Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) để giải quyết./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

Kế hoạch về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2019-2020

1.M-02 Mẫu đơn đăng ký học hè  

2.M-01 Mẫu tổng hợp danh sách học hè

Phản hồi về bài viết “Kế hoạch về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2019-2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: