1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1.1. Về kiến thức
a)    Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành quản trị kinh doanh, cụ thể:
a1) Có kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, thuế để phân tích các vấn đề về kinh tế và quản lý trong hoạt động của nền kinh tế thị trường;
a2) Có kiến thức cơ bản về marketing, tài chính, thống kê, kế toán, kinh tế lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
a3) Có kiến thức về xác định vấn đề, lập kế hoạch, mô hình hóa, tổ chức thực hiện, lãnh đạo và kiểm tra các vấn đề sản xuất kinh doanh, quản trị chiến lược, quản trị tác nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị bán hàng, quản trị hậu cần trong doanh nghiệp;
a4) Có kiến thức về khách hàng, phân phối, kinh doanh thương mại, tài chính, đầu tư, của doanh nghiệp và các dự án đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế phát triển;
a5) Có kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản trị kinh doanh quốc tế trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội;
b)    Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên - xã hội, chính trị và pháp luật.
c)    Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
1.2 Về kỹ năng
a)    Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp của ngành Quản trị kinh doanh, cụ thể:
a1) Phát hiện vấn đề, phân tích môi trường kinh doanh, hoạt động sản xuất, đầu tư trong doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh của cá nhân và tổ chức;
a2) Thu thập thông tin, phân tích và xử lý các thông tin, nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;
a3) Tổng hợp, xây dựng ma trận quản trị, phân tích chiến lược, chính sách, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dự báo kinh doanh;
a4) Ra quyết định, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các ý tưởng, phương án kinh doanh, quản lý trong doanh nghiệp;
a5) Kiểm tra, đánh giá công tác lập kế hoạch, lãnh đạo các nguồn lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
b)    Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
c)    Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
d)    Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
e)    Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
1.3 Về mức tự chủ và trách nhiệm
a)    Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
b)    Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
c)    Có năng lực tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ
được quan điểm cá nhân.
d)    Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
2. Chuẩn đầu ra về tin học
Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 350, TOEFL 450, IELTS 4.0 điểm trở lên.
4. Chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm
Đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo chương trình của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, gồm các kỹ năng: Quản lý bản thân; tìm việc làm; tự tạo việc làm; làm việc nhóm; giao tiếp với các đối tác.
5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
5.1. Chuyên viên quản trị kinh doanh: Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác, có thể đảm nhận các công việc như quản trị bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự...
5.2. Cán bộ quản lý, nhân viên trong các dự án, các tổ chức phi chính phủ.
5.3. Tự khởi sự kinh doanh, tạo lập và quản lý doanh nghiệp của bản thân và gia đình.
5.4. Cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các viện; học viện; trường đại học, cao đẳng, trung cấp và cơ sở dạy nghề các trình độ trong lĩnh vực đúng hoặc gần với ngành đã được đào tạo.
5.5. Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị kinh doanh; chuyên viên trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp phụ trách về các vấn đề quản lý, kinh doanh.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích, nhà hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
7. Chuẩn đầu ra đến cấp độ 3
Có phụ lục kèm theo.