BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2018

Số: 279/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 07 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO
 KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT 2, NĂM 2018

 

Ngày 06/11/2018, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2018 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 2, năm 2018, cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 17,0 điểm (điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên).

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (đăng tải trên website: http//www.nute.edu.vn)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

- Thời gian nhập học: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 17/11/2018.

- Địa điểm nhập học: Phòng 202 nhà A6, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

            Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp:

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao và bản chính).

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề…(bản sao và bản chính).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản sao và bản chính).

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản chính và bản sao).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (có bảng kê đính kèm).

Ghi chú: Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ (các bản sao phải có chứng thực, bản chính chỉ dùng để đối chiếu), trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học. Nhà trường không giải quyết nhập học khi không đủ hồ sơ nhập học như trong giấy báo.

V. THỜI GIAN HỌC TẬP

            1. Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khóa: Chiều ngày 17/11/2018.

            2. Các học phần theo chương trình đào tạo: Từ 24/11/2018.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Đặng Quyết Thắng

 

Tệp đính kèm TB 279.pdf

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 2, năm 2018”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: